Pơk uănh mông nar djăt: 17/9/2020

          VOV4.M’nông Dak lak lah n’gor ngoai dơm ta Tây Nguyên kơp dơn nu^h ji Covid-19. Jêh rlău 1 khay [ư ăp trong njrăng n’gang srê Covid-19 bah n’gor tât bâh dâng, tât a[aơ nu nău srê ta Dak Lak le\ dơi nking n’gang. Le\ 3 nu^h ji Coviid-19 ta aơ le\ bah ji n’hanh dơi s^t bah ngih dak si. UBND n’gor le\ geh công văn an rdâk nspm ăp nău [ư wa\ng sa, rêh jêng, ntơm tâm lvang njrăng n’gang Covid-19 mhe.

 

Mâp tay nu^h bên tâm nar s^t bâh ngih dak si jêh 6 pơh săm Covid-19, Yến Nhi mô mpôn nău răm. Oh an g^t, rlău 40 nar b^ch ngih dak si, bôl săk soan nâm ơm, yơn oh hôm e rvê yor jêh uănh năl na nao rgâl. Oh nkoch mpeh nău răm rnôk nơm lah nu^h bôk năp dơi saơ yơn lah nu^h ji n’gle\ du\t tâm rnoh 3 nu^h ji Covid-19 ta Dak Lak s^t bâh ngih dak si:

“Bah rnôk lăp ta aơ oh geh đo\ng nău rvê, rnôk ne\ oh m^n nơm lah nu^h ngăch dăng săm mbra ngăch dơm. Yơn rnôk saơ jêh uănh năl mham bah nơm plơ\ s^t plơ\ hăn âk tơ\, oh ntơm rvê. Lap oh dơi ăp y nai dak si ntru\t nsôr, nkah nt^nh oh [ư t^ng răk rao sêk mbung, ngêt sa, tập thể dục [a [ơ gay n’hao dăng cho\l tay nău ji aơ. Nar aơ dơi s^t bah ngih dak si oh du\t rhơn yor dơi plơ\ s^t tâm rnglăp nsum mpôl, rêh tay nâm ơm. Oh lah ue\h ăp y nai dak si le\ du\t n’hâm mât chăm an oh tâm rnôk ăp nar bah năp”.

Nai dak si Châu Đương, Kruanh Ngih dak si hiăn n’hanh ji klơm soh n’gor Dak Lak an g^t: Ntu\k kan dơi nt^m lah ntu\k săm an le\ rngôch ăp nu^h ntôn n’hanh ntưp Covid-19 bah Dak Lak. Tât a[aơ, ta aơ knu\ng hôm 3 nu^h ntôn. Ngih dak si le\ nchrăp ăp trong gay pah kan plơ\ tay nâm ơm, wơt dơn, săm an nu^h ji hiăn n’hanh klơm soh:

“Jêh rnôk nu^h ji 448 s^t ri ngih dak si ntơm pu rao le\ rngôch ngih dak si, nkre mông kâp mbra dơi rhoăt gay nkhah tay 14 nar. Jêh ne\ ngih dak si mbra dăn nău rgop bah N’gâng kan dak si wơt dơn tay ăp nu^h ji klơm soh n’hanh hiăn gay but uănh n’hanh săm. Hôm êng đah nău săm Covid-19 ri ngih dak si le\ geh trong ndâk njêng du nkual nkhah êng gay nchrăp lah geh nu^h ji Covid-19 ngih dak si wơt dơn tay n’hanh săm”.

Rnôk nu nău srê Covid-19 ta lam n’gor le\ ntơm đăp mpa\n, UBND n’gor Dak Lak le\ geh công văn mrô 8137 mpeh rơih jăng n’hu\ch rgum âk nu^h tâm njrăng n’gang srê Covid-19 gay nău rêh nu^h [on lan plơ\ tay nâm ơm, đăp mpăn nsu nkre njrăng n’gang srê, nkre hun hao wa\ng sa-rêh jêng. Dak Lak m^n lah tay đo\ng, tâm nar tât, nu nău nuh srê hôm e geh âk, an m^n rchăng n’gang srê tâm nar jo\ jong n’hanh nu nău rêh, mkra tâm di tâm nău nuh srê. Nai dak si Nguyễn Trung Thành, Groi Kruanh N’gâng kan dak si n’gor Dak lak an g^t:

“Đah njrăng n’gang srê Covid-19 tâm khay tât nău kan dak si groi nđôi le\ rngôch ăp nu^h hăn bah ăp ntu\k geh tu tơm ji plơ\ s^t Dak Lak, bah ne\ uănh nđôi tay mư mbơh [ư ăp trong nkhah êng t^ng di nău ntru\nh. Ntrôl dăng trong kan nkoch trêng gay nu^h [on lan g^t trong njrăng n’gang Covid gay nu^h [on lan dơi g^t ăp trong njrăng n’gang Covid, mât njrăng êng an săk nơm. N’gor nt^m rđau an ăp ntu\k ngih dak si mô thơ tha tâm trong kan njrăng n’gang srê Covid lơn lah ăp ngih dak si. Jêh ne\ đăp mpăn mpeh rnoh nu^h, ndoh ndơ, ndeh rklư dak si gay njrăng n’gang srê Covid”.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương