Pơk uănh mông nar djăt: 9/12/2020

VOV4.Mnông-Mpôl pah kan wa\ng sa mât rnă njrăng ngih dak Lâm Đồng mhe geh leo [ư an ăp mpôl kan nơm nti chroh r[u\n ăp phung chroh, bu ranh [on, kruanh thôn, nu^h geh nău knơm ta nkuăl Đam Rông, Lâm Đồng n’hanh Di Linh tât chop khâl hăn pâl, ua\nh g^t ăp di tích lịch sử ra quân khu 7. mpôl hăn le\ geh tâm mâp đah Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh nkuăl [on têh Hồ Chí Minh, tât ua\nh Bảo tàng chứng tích nău tâmlơh tâm su, bảo tàng Hồ Chí Minh, Địa đạo củ chi, đền bến Dược ta nkuăl [on têh Hồ Chí Minh, nkual di tích ngih nti Dục Thanh ta n’gor Bình Thuận. bâh rơh hăn khâl ăp nu^h nơm nti ăp phung chroh,bu ranh [on, kruanh thôn, nu^h geh nău knơm le\ geh mbơh tơih, pă mbơh ăp nău mbơh khlăy mpeh lịch sử văn hoá têh dăng bâh mpôl rnoi, bâh đảng, bâh tahen, mpôl kan tahen quân khu n’hanh nău rêh pah kan cách mạng bâh kruanh Hồ Chí Minh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương