Pơk uănh mông nar djăt: 26/4/2020

            VOV4.Mnông- Le\ 70 năm deh,  yơn nai nti-Nghệ nhân ưu tú Y Blưn rnoi Bahnar ta n’gor Kon Tum hôm nha gơih nđơr đah nău kan nt^m nti nău ngơi rnoi nơm, nkre lah geh âk nău kan tâm rgop ta nău mât rbăy n’hanh n’hao nău khlăy văn hoá way ơm.

 

            Ntơm deh n’hanh têh kuăng ta Kon Tum Kơ Pơng, ngoăy tâm âk [on rnoi nu^h Bahnar ta p^t dak me Đăk Bla ueh nđik, hôm nha jê| Y Blưn du\t lap geh hăn nti n’hanh jêng ngoăy tâm du đê| nai nti rnoi đê| bôk năp ta Kon Tum lôch nar miền Nam rklaih đăp mpăn le\ rngôch.

            Bộ năp, nău kan nt^m nti geh mâp âk nău jêr jo\t yor ê ho\ geh săm [u\t nchrăp nti nău ngơi Bahnar, ăp nai nti geh nchih êng săm [u\t nti, mpeh văn hoá, lịch sử Bahnar, geh nău g^t rêh n’hanh tă g^t kan ngăn. Đah ơm nău g^t, nău tă kan tâm nău nt^m nti n’hanh nsrôih bâh săk nơm, nai nti Y Blưn le\ ns^t tât ăp nu^h ăp nău nti mpeh nău ngơi Bahnar geh nău khlăy, mô dơn mpeh ăp nău g^t mpeh nău ngơi, ma nđâp nău g^t mpeh văn hoá, lịch sử , nkual neh…bâh nu^h Bahnar. Bôl ma le\ rlu ranh yơn nai nti Y Blưn hôm nha mô geh rlu rlău, yor saơ nơm hôm nha geh ngăch dăng săk soan n’hanh hôm nha geh dơi kơl an ntu\k rêh jêng. Yor ne\, nai nti le\ dơn [ư nai nti nt^m nău ngơi Bahnar ta Trung tâm giáo dục thường xuyên n’gor n’hanh trung tâm Bồi dữơng chính trị nkuăl [on têh Kon Tum.

            Lah nu^h kon bâh rnoi Bahnar, nai nti Y Blưn hôm nha lah nu^h du\t nsrôih bâh mpôl djroh mprơ tâm [on. Nai nti g^t nău njroh xoang way ơm, tu\r ch^ng goh gong n’hanh ăp nău tâm pât mprơ bâh rnoi Bahnar. Nai nti [ư njêng kĩ thuật njroh xoang an na nê|, tu\r ch^ng goh gong an geh dơh, dơh vât dơh mbơh tât ăp nu^h êng.

Nai nti Y Blưn way geh [ư, nsrôih nti an âk rơh nu^h, ngăn lah kon hoc tâm ăp ngih nti ta ntu\k. nai nti Y Blưn hôm nha lah nu^h ns^t kôp gong rêng way ơm s^t ta [on Kon Tum Kơ Pơng, nkre lah nt^m an rơh ba kơi g^t ăp ndơ sa way ơm bâh nu^h Bahnar ta ntu\k. tâm du tơ\ tât râng liên hoan ch^ng gong nkual Tây Nguyên geh [ư ta Gia Lai, geh u\ch yor nău mprơ nău nteh ndơ way ơm ma mpôl nghệ nhân n’gor băl [ư, nai Y Blưn le\ joi g^t, kơt nti n’hanh nt^m tay an kon bu klô A Long [ư gay ma do\ng. đah nău nt^m n’hanh geh nău rklă [ư êng, nai nti Y Blưn le\ [ư dâk rêh tay nău mprơ bâh du đê| ndơ goh way ơm, yơn geh nău ueh êng ngăn.

            Le\ 70 năm deh, săk soan mô hôm dăng, yơn nai nti-nghệ nhân ưu tú Y Blưn hôm nha ê ho\ tă geh nklơi ăp nău nchrăp mpeh nău mât nău ueh êng mpôl rnoi nơm. Nai nti Y Blưn rhơn yor tâm rnăk vâl dôl geh njêng 3 rơh ndơn mât rbăy n’hanh n’hao nău way ueh êng mpôl rnoi nơm. Ns^t le\ nău u\ch ro\ng, săk soan gay ma mât rbăy n’hanh n’hao nău khlăy mpeh văn hoá, ne\ lah nău ueh rhơn êng bâh nai nti Y Blưn n’hanh lah nkô| nău nai nti geh âk nu^h knơm ro\ng, ryơk rnê.

Nu^h rblang-Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng