Pơk uănh mông nar djăt: 12/1/2015


 

Ơi wa, năm 2014 Ntu\k ntru\t ngăch ntuh kơl Pâl nđaih n’hanh Tăch rgâl n’gor Lâm Đồng le\ geh âk nău [ư ntru\t ngăch ntuh kơl, dăn wa an g^t phâm nău geh ns^t tay săk rnglay ?

Wa Vũ Văn Tư: “Năm 2014 Ntu\k kan le\ tâm rgop đah ăp hiệp hội, lơn lah đah ăp doanh nghiệp rdâk [ư âk nău [ư ntru\t ngăch tăch rgâl kơt wa\ch ntuh kơl. Rlău du năm uănh tay, bôl wa\ng sa jêr jo\t, đah nău nsrôih rgâl nkra ntu\k ntô ntuh kơl, lơn lah trong [ư mpeh sam [u\t sam tra hành chính, n’gor Lâm Đồng le\ wa\ch rgum dơi geh du đêt nău nchrăp [ư têh oi nkôp đah n’gor tâm nkual Tây Nguyên. N’gor Lâm Đồng le\ an 5 sam [u\t kơp dơn ntuh kơl an ăp nu\ih ntuh kơl tâm dak ta ăp ntil nău kan mpeh ndơ lo\ mir n’hanh nkret njêng.

Jêh đêt khay nchrăp, kơl an ăp doanh nghiệp mpeh nu nău kơt nta an ăp doanh nghiệp tâm mâp uănh nđôi, ta r[u\n nchră ntru\t ngăch ntuh kơl n’hanh nthoi tâm tăch rgâl le\ geh 16 sam [u\t le\ dơi ký ton đah ăp doanh nghiệp Lâm Đồng đah du đêt doanh nghiệp, đah ăp rmôt kan tâm n’hanh bah dih dak, du\t âk lah tăch ndoh ndơ lo\ mir, nkret njêng n’hanh geh du đêt nău nchrăp an [ư mpeh pâl nđaih uănh lo\ mir ndrel đah hăn nsong. Nău khlay bah tâm ton ri ăp doanh nghiệp tâm nchră tay mpeh rnoh geh n’hanh rnoh khlay. Bôk năp, ăp doanh nghiệp ăp nu\ih pă an manh lor ding le\ nău khlay t^ng tâm rnôk n’hanh rnoh pă an ndơ”.

Ơi wa, gay tâm di nău u\ch wa\ch rgum ntuh kơl, lơn lah ta nău kan pâl nđaih n’hanh tăch rgâl, năm 2015 n’gor Lâm Đồng mbra geh âk trong [ư kơl an kơt trong mkra na nê| gay dơi geh săk rnglay âk lơn tâm nău kan wa\ch rgum ntuh kơl bah n’gor ?

Wa  Vũ Văn Tư: “A[aơ trong kơl wa\ch rgum ntuh kơl bah n’gor Lâm Đồng ri mpôl hên dol do\ng kơt ăp nău kơl an lor ngăn bah Chính phủ. Lơn lah Luật ntuh kơl n’hanh Luật doanh nghiệp êp tât geh tam bah nar 1/7/2015 ri mbra mbơh [ư t^ng trong lah n’gâng kan [on lan n’gor Lâm Đồng mbra nta an ueh ngăn, lơn lah ăp nău kơl an lor ueh ngăn an nu\ih ntuh kơl. Bah meng ne\ n’gor Lâm Đồng mbra geh âk trong kơl tay gay wa\ch rgum ntuh kơl, ne\ lah kơl mpeh nt^m nti, kơl mpeh prăk kon bah kơi ntuh kơl n’hanh du đêt trong kơl êng kơt nu nău ntu\k tăch rgâl, lơn lah kơl mpeh rgâl nkra sam [u\t sam tra hành chính an nu\ih ntuh kơl, phâm [ư gay geh mông nar pă sam [u\t an ntuh kơl, nchih dăn tăch rgâl nơih ngăn an doanh nghiệp

 Ơ, dăn lah ueh wa !

                                                                                                BTV:Y’Sưng

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương