Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2020

VOV4.Mnông-Măng aơ 25/6, ta nkuăl [on têh Cao Lãnh, n’gor Đồng Tháp, radiô nău ngơi Việt Nam tâm rgop đah Uỷ ban nhân dân n’gor Đồng Tháp [ư rơh ntơm pơk liên hoan phát thanh lam dak tal 14. Liên hoan phát thanh lam dak tal 14 đah bôk nău “phát thanh- rgâl mhe n’hanh âk nău kan” geh 62 radiô nău ngơi ntoh rup ntoh ngơi ta lam dak, 16 ntu\k kan bâh radiô nău ngơi VN, ntu\k kan ntoh nău ngơi, ntoh rup tahen n’hanh ntu\k kan Truyền thông Công an nhân dân tât râng. Liên hoan le\ săch 231 tác phẩm lăp rơh chung khảo đah 6 ntil nău: Phóng sự, tâm ôp, bôk ntuh nău kơl t^ng bôk nău/talk show, nău nkoch ntoh ngơi; bôk ntuh nău ngơi ma mpôl rnoi đê| n’hanh bôk ntuh nău ngơi so\ng dăng. Tâm rnôk liên hoan, geh [ư tâm nchră đak âk dak bah dih ma trong trực tuyến đah du đê| ntu\k dak bah dih, ăp nu^h way kan n’hanh nai nti bâh Hiệp hội ntoh nău ngơi ntoh rup Châu Á- Thái Bình Dương (ABU); rơh tâm nchră kĩ thuật công nghiệp truyền thông ta rơh kỷ nguyên mbrô, pla n’hơ rup mhe nău pah kan bâh ăp phóng viên, biên tập viên, kĩ thuật viên ăp ntu\k kan ntoh ngơi, ntoh rup ta lam dak.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng