Pơk uănh mông nar djăt: 16/2/2019

VOV4.M’nông: Ntu\k ngih dak si njrăng n’gang n’gor Dak Lak ân gi\t, bôk năm 2019, nau geh srê rtoh luh hôm geh âk, rnoh nu\ih geh nau ji geh kơp dơn tâm âk nu\ih, geh n’ăp ma kon se ndrel bu nu\ih têh. Ăp nu\ih geh nau ji rtoh luh ko\ ê tă geh chuh Vacine njrăng ji ndrel ngăn lah rgum tâm ăp ntu\k ê geh tă chuh dak si tâm nkualư jru ngai bah n’gor Dak Lak.

Bah năp nau tât jêr bah rtoh luh, ntu\k kan dak si Dak Lak ho\ rđau ăp ntu\k kan dak si tâm dâng [ư ueh nau khám, săch, năl ơm nau ji gay ma [ư nau nkhah ân đăp mpăn ti\ng nau ntru\nh, [ư nau uănh rnoh nu\ih tâm ăp nkuăl geh nau ji ndrel ăp nkuăl mra geh ntoh luh âk bah srê gay ma chuh vacine njrăng nau ji ân kon se ntơm du năm tât 5 năm, bu ur tâm năm deh nse. Êp nê, n’hao nau kan nkoch trêng lam n’gor mpeh ăp nau kan njrăng rdêng srê, ngăn lah tâm ăp nkuăl jru ngai, nkuăl mra geh nau ntoh luh srê./.

Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng