Pơk uănh mông nar djăt: 21/5/2019

VOV4.Mnông: Ndrel đah [ư nău kan tiăr nti, nchrăp lơh rdâng, cán bộ tahen Ban nt^m rđau Tahen nkuăl Krông Pách (DakLak) hôm nsrôih râng ntrong leo “Tahen ndrel soan ndâk njêng thôn [on mhe”. Đah ăp nău kan kơt: đă cán bộ râng gưl uỷ, ndâk njêng ăp ntrong kan wa\ng sa, ntop kơl hang rbăn nar pah kan [ư trong hăn, koaih rbông dak… Le\ rgop du\t n’hâm kơl Krông Pách ơm jêng nkuăl bôk năp ta Dak Lak tât lor ndâk njêng thôn [on mhe

Trong hăn let bar xã nthoi thôn Phước Lộc 5 đah ntu\k kan UBND xã Ea Phê jong bơi tât 7 km. ntơm nơh, trong aơ lah trong neh đah âk nduh ndăp têh hvi, ăp tơ\ khay mih r^ trong du\t  du\t mhir, trôk duh r^ nsuk phul [ư jêr tât nău hăn nsong bâh [on lan. Wa Nguyễn Văn Sơn ta thôn Phước Lộc 5 xã Ea Phê an g^t, du\t năm e nơh, ngih dak le \kơl an 200 tấn xi măng, rlău 1.00 khối cát, lu\ gay ma [ư trong, ngăn lah rnâng kan chỉ huy quân sự nkuăl Krông Păk le\ rgum rhiăng cán bộ tahen n’hanh mpôl kan tahen mât rnă njrăng jur [ư to\ bê tông [ư trong hăn. Bâh ntơm trong [ư lôch an lăp do\ng, nău rêh nkual [on lan ta ntu\k le\ rgâl âk, nău hăn nsong bâh nu^h [on lan mô hôm mâp jêr jo\t kơt ntơm nơh. Wa Sơn nkoch:

“Rnôk ma ngih dak an prăk kan lôch ne\ nu^h [on lan ndrel đah mpôl kan ta nkuăl rgum ăp nar geh tât 40 nu^h jur to\ bê tông, n’hanh klâp ma 10 nar r^ lôch le\ rngôch trong hăn. Lôch geh trong bê tông [on lan du\t rhơn, nău rêh bâh [on lan ta thôn le\ rgâl đo\ng, ăp oh mon hăn nti mô hôm mhir ta mih mih, nsuk phul ta khay wai kơt ntơm nơh, nău nchoăn rdeng bum mbo bâh [on lan mô hôm jêr kơt ntơm đo\ng”.

Gay ma [ư t^ng nău kan “tahen nsum soan rdâk njêng nkual [on lan mhe”, tâm ba năp nơh, ndrel đah nău [ư t^ng ntrong kan tiăr nti mbra tâm rdâng đah ăp nău tih r^ ăp cán bộ tahen rnâng kan leo kan tahen nkuăl Krông Pach hôm nha [ư ueh jăp nău kan rgo\ jă [on lan, tât râng ueh [ư t^ng du đê| nkô| nău, nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe. Thiếu uý Nguyễn Quang Tuyến, ta rnâng kan leo kan tahen nkuăl Krông Pach, nu^h tât râng âk ta nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ta ntu\k, an g^t:

“Mpôl hên tâm rgop đah ăp mpôl kan êng kơt lah: đoàn thanh niên, Hội nông dân, bu ur rlău ma nău kan kơl nar kan [ư trong r^ hôm nha kơl nar kan kơl an [on lan rek ba, lêh cà phê…mpôl hên ua\nh ăp rnăk jêr jo\t mô geh jay gu\ gay ma kơl nkra tay ngih jay gay ma an geh ntu\k gu\ ueh răm lơn. Rlău ma ne\, ăp khay mpôl hên tâm rgop đah [on lan [ư kuaih mpêh kloh ueh ntu\k gu\ rêh, gay ma mât đăp mpăn ueh aih ntu\k gu\”.

Krông pach lah ntu\k geh n’gor Daklak săch lah nkuăl bôk năp ta n’gor mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe, đah nkô| u\ch lah tât le\ năm 2020 mbra geh dơi nău kan. Bâh năm 2015 tât a[aơ, Krông Pach le\ geh 9-15 xã, nkuăl têh [ư lôch nău mpo\ng ngih dak mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe. T^ng wa Trần Hồng Tiến, Bí thư nkuăl uỷ Krông Pach , bâh a[aơ tât le\ năm2020, ta ntu\k mbra nsrôih s^t to\ng 6 xã hôm e lah: Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Hiu, Hồng Tiến, Tân Tiến n’hanh Vụ Bổn, gay ma mât đăp mpăn nău nchrăp ngluh mbơh. Wa Tiến an g^t, gay ma  dơi [ư nău aơ, du\t u\ch an geh nsum ti tâm rgop soan bâh ăp gâl kan, n’gâng kan, [on lan, tâm ne\ geh mpôl tahen gu\ kan ta ntu\k.

“Ăp đồng chí ta Đảng bộ tahen nkuăl le\ rdâk njêng nău nchrăp [ư lôch nău mpo\ng 19.1 mât đăp mpăn rnă njrăng ngih dak. Rlău ma ne\ ăp đồng chí le\ nt^m đă ăp chi bộ mat kan săch kơl an ăp nău kan na nê| gay ma ta ntu\k rdâk njêng nkual [on lan mhe. Na nê| kơt: kơl [ư trong hăn, mbơh nt^m khoa học kĩ thuật, kơl an nu^h [on lan jut n’huch ach o, bâh ne\ kơl âk an ta ntu\k [ư lôch nkô| mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe”.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Chức, chính trị viên groi kruanh rnâng kan leo kan tahen nkuăl Krông Pach an g^t, ntu\k kan le\ rgum bơi tât 1 rbăn nar pah kan gay ma [ư kan rlău 145km trong hăn, nkra mhe, koar ueh rlău 50km trong n’hong dak, nkra mhe ueh tay ngih nti, ngih dak si, [ư an 15 ngih tâm rnglăp rnoh khlăy 1,2 rmen rpăk an ăp rnăk ach o, rnăk dơi kơl, ngăn lah, le\ đă 15 đảng viên jur kan ba dâng tât râng cấp uỷ ta 15 xã, nkuăl têh gay ma kơl an ăp ntu\k lôch nău mpo\ng mpeh chính trị Đảng bộ kloh ueh, nâp dăng..tâm let năp tay, ntuưk kan mbra kơl tay an ăp xã [ư t^ng ăp nău mpo\ng gay ma s^t t^ng di nău nchră ngluh mbơh.

“Đah ăp xã ma ê ho\ tât di nău mpo\ng, mpôl hên mbra săch ăp nu^h cán bộ geh nău dơi gay ma tât râng tay gâl uỷ gay ma mbơh an an n’gâng kan ta ntu\k tâm nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe. Geh nt^m nti tay an tahen nsrôih tât râng ta nău kan aơ. Rlău ma ne\, r^ an geh tâm rgop tay săk soan gay ma to\ bê tông le\ trong hăn ta nkual [on lan, to\ bê tông ta trong bât dak, bah ne\ kơl an ăp ntu\k [ư lôch nkô| mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe”.

Mbra dơi lah, nău [ư t^ng trong kan “tahen nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe” bâh rnâng kan leo kan tahen nkuăl Krông Păch đah ăp nău kan na nê| le\ njêng nău tre\ lam, geh cấp uỷ, n’gâng kan n’hanh [on lan ta ntuk kơp dơn n’hanh ua\nh năl. Kơl an nău mpo\ng ndơ\ Krông Păch jêng nkuăl bôk năp ta Dak Lak tâm ban kơt tal bar ta Tây Nguyên s^t tât nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe ba kơi Đơn Dương bâh Lâm Đồng lah du\t tâm di. Bâh ne rdâk njêng nâp dăng nău knơm [on lan, rnă njrăng ngih dak geh mât đăp mpăn.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng