Pơk uănh mông nar djăt: 26/8/2020

VOV4.Mnông-  N’gâng kan dak si mhe geh leo [ư rơh r[u\n nchră ntơm do\ng kan n’hanh ký tâm ton mbơh tơih nău nchrăp kan ntuh kơl rdâk njêng n’hanh hun hao ntrong kan dak si ta ntu\k kan ba dâng. Nău kan tơm bâh nău nchrăp kan lah ntuh kơl ndơ do\ng, geh nđâp rdâk njêng mhe 138 ngih dak si ta xã n’hanh rgâl mhe n’hao nkra 325  ngih dak si, nkra mhe 12 ntu\k ngih dak si nkuăl ta 12 n’gor tât râng nău kan aơ. Ta rơh r[u\n nchră, nu^h mât leo nău kan kruanh n’gâng kan dak si Nguyễn Thanh Long lah nanê|, nău mbơh tơih nău nchrăp kan geh nău knơm mbra kơl rgâl mhe ntrong leo pah kan bâh n’gâng kan dak si, [ư t^ng tâm ban ăp ntrong kan doh rklaih n’hanh [ư lôch ăp nău u\ch hun hao pah kan ntrong kan dak si ta ntu\k kan ba dâng tam lvang năm 2020-2024 ntop âk ta nău kan mât, mât kơl n’hanh n’hao săk soan an [on lan. Le\ rnoh rpăk nchrăp nău kan lah rlău 126 rmen đôlar. Tâm ne\, prăk manh ngân hàng lam ntur neh lah 80 rkeh đôlar, prăk ntuh kơl mô mplơ\ tay lah 25 rkeh đôlar, prăk đor lor lah rlău 21 rkeh đôlar.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương