Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

          VOV4.M’nôngBôl ma n’gâng kan n’hanh ăp ntu\k kan têh le\ [ư mbơh tơih, mô an tâm gu\ ur sai rnôk mô ho\ to\ng năm deh gay ma bah nău gu\ ur sai mô to\ng năm, yơn âk rnăk vâl nu^h K’ho, nu^h Mạ ta xã Lộc Bắc, nkuăl Bảo Lâm, n’gor Lâm Đồng hôm nha t^ng nău way ơm, so\k sai rnôk hôm nha hăn nti. Nău tâm gu\ ur sai mô to\ng năm dôl [ư an ăp kôp ur sai  tup ta nău jêr jo\t, ach o.

 

 Tâm jay sat bah kơi mir cà phê ta [on Bơ Đăng, xă Lộc Bắc, nkuăl Bảo Lâm, n’gor Lâm Đồng, Ka Xảo dôl pâl rlưn đah 3 oh jêt. Đêt nu^h g^t, ta năm 16, pơng le\ geh kon bu klô 6 khay. Năm deh ndrel đah băl pâl rlưn djôt ndrôm sam [u\t dơi rgâl đah nău u\k rmau, o\k r’ah. Ka Xảo an g^t, tâm jay sat dôl gu\, lah bah nu^h yơ an manh gay gu\ ndê lôch nar.

          “Bar hê ur sai hăn kan mô geh prăk đo\ng, đah ndơ sông ndơ ngêt mô to\ng, mô ăp do\ng yor trok rnon bu le\. Oh u\ch hăn nti ngăn yơn ma me bơ\ mô geh prăk. A[aơ so\k sai njê lơn rnôk hôm hăn nti”.

Mê| mom K’Xảo 16 năm deh n’hanh kon bu klô 6 khay deh

 

          Mhe 15 năm, K’Thắm ta thôn 4, xă Lộc Bắc, nkuăl Bảo Lâm ntlơi nău nti gay s^t gu\ sai. Khay 9 mhe rlău, pơng ndrel sai mhe to\ng năm hăn xă [ư sam [u\t gu\ ur so\k sai yơn kon bu ur dak bôk bah K’Thắm năm aơ le\ bơi 3 năm, hôm kon bu klô mhe deh rlău 7 khay. K’Thắm nkoch, jêh rnôk ur sai, me bơ\ an 5 sào cà phê. Sai ăp nar rlău ma mât chăm mir cà phê, hôm hăn manh joi prăk rwa\t trau, rwa\t phe.

 “Oh ri mô hăn kan, sai mât, oh gu\ ta jay mât kon n’hanh [ư kan tâm jay dơm”.

T^ng K’Tư, groi kruanh thôn 4, xă Lộc Bắc, a[aơ lam thôn geh 525 rnăk đah rlău 2000 nu^h, jêh uănh nđôi tâm năm 2019 saơ geh 157 rnăk gu\ ur so\k sai ơm.

 “Jêh uănh nđôi trong kan rnoh nu^h n’hanh kơp ăp rnoi mpôl đêt ri tâm thôn nu nău nu^h 16 năm deh so\k sai du\t âk, ring 30 rnăk geh 5 tât 6 rnăk gu\ ur so\k sai ơm”.

Nu^h [a [ơ ju\r ăp [on lan nkoch trêng ăp nău ntru\nh, nău kơl bah Đảng, pháp luật bah ngih dak, wa K’Hiếu, cán bộ văn hoá xã Lộc Bắc nkoch, kônh wa ntu\k aơ hôm e jâk nău m^n kon bu ur tât 13, 14 năm deh lah an so\k sai, geh kon. Lah rlău ne\ mô so\k ri le\ ndrô. Ur sai ơm, mô g^t m^n [ư sa, ăp rnăk wâl aơ du\t jêr gay rklaih ach o:

 “Ăp rnăk gu\ urr so\k sai ơm le\ rngôch nău rêh du\t jêr jo\t. Lơn lah oh kon mhe 13, 14 năm deh mô ho\ têh, mô to\ng năm druh ndăm jêng nău wât mô geh, du\t âk rêh knơm nău kơl me bơ\, mô u\ch [ư sa, ngih wâl ach o, mir ba mô geh. Geh rnăk dơi ngih dak kơl du mlâm jay ri 4 tât 5 rnăk gu\ nsum, gu\ âm du\t jêr”.

Jay sat bah yơn an ur sai K’Xảo manh gu\ lôch nar khay

 

T^ng UBND xă Lộc Bắc, nu nău gu\ ur so\k sai ơm ta [on lan hôm e du\t âk. Kơp êng tâm năm 2019 le\ geh rlău 10 nu^h gu\ ơm. Wa Âu Phương Chính, Groi Kruanh UBND xă rvê, nu nău aơ [ư an nău n’hu\ch ach o bah [on lan mâp du\t âk jêr jo\t. Lam xă a[aơ geh rlău 10 rnăk ach o n’hanh êp ach o du\t âk geh tâm rnăk gu\ ur so\k sai ơm:

 “Xă geh hăn nkoch trêng, rgo\ jă kônh wa gay khân pơng dơi Luật ur sai rnăk wâl. Nu nău gu\ ur so\k sai ơm oh nô geh nkoch trêng nău khuch tât nău kan rnăk wâl, khuch tât ăp kon. Hôm xă [ư t^ng nu^h gu\ ur so\k sai ơm ri mô an [ư sam [u\t gu\ ur sai, mô geh bơ\ mbra roh nău dơi geh rnôk [ư sam [u\t khai sinh an kon gay geh thẻ bảo hiểm. N’gâng kan [on lan knu\ng rgo\ jă, jôm mô geh trong gay rmal nu^h [on lan”.

Bôl, nu nău gu\ ur so\k sai ơm ta xă Lộc Bắc, nkuăl Bảo Lâm le\ n’hanh dôl ntơm dơi n’hu\ch n’hanh ntrôl ru\ch. Yơn lah, gay r[o\ng tât ju\t jăng nău aơ gưl uỷ, n’gâng kan [on lan n’hanh ăp nsum mpôl lăp du\t n’hâm tay. Nkre, mât ueh lơn tay nău [ư tơm bah bu ranh [on, nu^h dơi nsing nơm tâm nsum mpôl gay nkoch trêng kơl kônh wa n’hao nău wât mpeh nău kơl rnoh nu^h rnăk wât deh kon đêt, khuch bah nău gu\ ur so\k sai ơm, rmal rjăp ăp nu^h [ư tih.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng