Pơk uănh mông nar djăt: 24/8/2019

VOV4.Mnông: Tâm ăp năm ndâk njêng thôn [on mhe, wa\ng sa HTX ta Dak Lak le\ mbrơi geh nău rgâl mpeh nâp nâl, mât ueh nău tơm tâm nkra njêng, leo [on lan ta ntu\k; hăn ndrel tuch tăm đah nkret njêng, ndâk [ư ndơ moh êng n’hanh joi ntu\k tăch. Nău nsrôih bah âk HTX le\ rgop ntrôl ndâk njêng thôn [on mhe, ntop tay an nsing nơm an trong [ư lo\ mir ueh, nâp nâl. Nău nchih “Nuih n’hâm thôn [on mhe kơl mpôl hên nsing nơm lơn”, nkoch nău nsrôih rlet rlău jêr jo\t hun hao bah HTX kơt ne\.

   Geh du\t âk tơ\, ta ăp bôk ndeh hăn plơ\ hăn s^t ta Buôn Ma Thuột- Ea Kar, năch bên saơ du hê bu klô bâr ngơi têh kloh rvah, nkoch mpeh nău kan tuch tăm kloh ueh n’hanh tăch ăp ntil ndơ kơt lah phe brâp, trà dak si, ndơ sa kah  săk, yor hợp tác xã nơm [ư. Nu^h geh u\ch do\ng r^ rvăt bar pe ntil, nu^h mô u\ch do\ng r^ saơ u\ch rmên đah nu^h bu klô kan lo\ mir dôl geh âk nău nsrôih gay ma joi ntu\k tăch an ndơ geh [ư bâh ntu\k kan ndrel.

Nu^h bu klô kan lo\ mir ne\ lah wa Phan Đình Xuân, Giám đốc Hợp tác xã tuch tăm Hợp nhất, xã Ea O nkuăl Ea Kar. Wa Xuân nkoch mpeh trong pah kan tuch tăm ueh kloh ma HTX dôl t^ng [ư.

“Ntu\k tăch bâh ndơ tuch tăm kloh ueh r^ du\t jêr lah yor mpôl hên hăn tăch mbơh ta ăp rơh tăch ndơ rgum ăp bôk nău kan mbơh nău tuch tăm n’hanh an oh nô hăn ăp n’gor gay ma mbơh tơih ăp ntil ndơ. Bâh ntơm geh njêng HTX gâp le\ geh ndơ\ rlău 6 rbăn nu^h hăn ua\nh, kơt nti gay ma mbra dơi [ư jêng t^ng trong kloh ueh đăp mpăn”.

Bâh ntơm bôk nău kan nkual [on lan mhe ta Dak Lak geh mbơh [ư, tuch tăm ueh mhe ta n’gor le\ geh ua\nh khlăy lơn đah ntơm, đah ăp ntu\k kan ndrel tât râng. Ăp ntu\k kan g^t da dê, aơ lah ntrong kan khlăy gay ma Dak Lak lah na nê| nău knơm lah nkual tuch tăm bôk năp ta lam da, ndâk nsơm nkra rgâl nău way kanu\ng pah kan du ntil, mô geh nău ueh jêng. Ngăn lah đah cà phê, ndơ tăch bôk năp bâh n’gor, cà phê ntoh lư lôch nkret ueh, dôl geh ntu\k kan ndrel n’hanh doanh nghiệp mât ua\nh, bôl ma g^t na nê|, trong hăn aơ lah du\t jêr n’hanh mâp âk nău jêr jo\t.

Wa Trần Đình Trọng, Giám đốc Hợp tác xã Công bàng Ea Tu, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột an g^t, tât rnôk aơ HTX le\ geh rdâk njêng nău pah kan cà phê ueh kloh, bâh ntu\k mât tăm tât nkret [ư bôk năp. Ndơ cà phê rnglăy dôl geh ntu\k tăch rgâl tâm ban lam ntur neh tăch rvăt đah rnoh khlăy lơn bâh rlău 7 rbăn tât 10 rbăn prăk/1kg đah ntil ndơ ơm geh. Hợp tác xã dôl ntuh kơl âk ta nău nkret [ư n’hanh nău kan ntu\k tăch rgâl, gay ma ndơ\ cà phê ntoh lư Buôn Ma Thuột tât ti nu^h do\ng ndơ.

“Pah kan bâh ntu\k kan ndrel r^ đăp mpăn hôm. Yơn jêr jo\t a[aơ lah mhâm [ư gay ma nu^h ngêt cà phê g^t vât. Yor ntu\k kan ndrel mô dơi geh to\ng prăk an nău mbơh tơih, mbơh n’hơ. Kanu\ng geh ăp nu^h ngêt cà phê aơ hôm r^ khân păng kah g^t n’hanh khân păng plơ\ tay rvăt.tât tay ntu\k kan ndrel mbra tât râng ntu\k mât ua\nh cà phê ntoh lư yor n’gor njêng, rgum tay ăp nu^h rnôk [ư cà phê ueh jêng gay ma nchră pah kan mbơh ntu\k tăch rgâl”.

Ntu\k pah kan lah ngoăy tâm 19 nău mpo\ng kan bâh bôk nău kan nkual [on lan mhe, ntru\nh tât nău [on lan Việt Nam g^t geh nău rgâl mhe ngăn lah mô. Gay ma [ư lôch nău mpo\ng aơ, nău ne\ geh ăp ntu\k kan ndrel săk rnglăy gay ma leo nu^h [on lan lah du\t khlăy.

Gay ma njêng nău mhe, n’gor Dak Lak le\ geh ăp nău kơl na nê|, tâm ne\ geh nău kơl ăp hợp tác xã mpeh nu^h kan nău nti đại học gay ma n’hao nău dơi mât ua\nh. N’gor dôl rlong ua\nh kơl le\ rngôch du đê| HTX, nđâp mpeh nău dơi mât ua\nh tăch rgâl n’hanh mat ua\nh mpeh ntu\k tăch rvăt, mpeh tơm prăk, n’hanh do\ng khoa học công nghệ…Nău khlay lah ăp ntu\k kan ndrel aơ an geh mât đăp mpăn kloh rjăp mpeh rnoh, geh nău u\ch hun hao n’hanh rgâl mhe; mbra tâm mbơh nău dơi kan, nău tă g^t kan n’hanh ăp nău tă g^t mpeh rơh rlong kan 2018-2020 gay ma rgâl an rơh pơk hvi nău kan. Ndrel đah ne\, ăp gâl kan n’gâng kan geh tât mbra hăn dnrel âk đah ăp ntu\k kan ndrel, ngăn lah tâm nău doh rklaih ăp nău jêr jo\t mpeh ntu\k tăch rgâl. Wa Vũ Đức Côn groi Giám đốc ntu\k kan tuch tăm n’hanh hun hao [on lan n’gor Dak Lak an g^t:

“Tâm âk bôk nău kan mpôl hên geh bôk nău kan hăn ndrel ăp ntu\k kan ndrel le\ geh hun hao ntu\k tăch rvăt ta ăp nkuăl [on têh. Pe năm aơ mpôl hên le\ tâm rgop đah ăp nkuăl [on têh Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, pah kan đah ntu\k kan mât đăp mpăn kloh ueh ndơ sông sa ăp nkuăl [on têh aơ n’hanh mbơh tơih ăp ntu\k kan ndrel dôl geh [ư t^ng nău ntru\nh pah kan nkret njêng ma mpôl hên nt^m mbơh, mât đăp mpăn ueh n’hanh đăp mpăn ndơ sông sa âk. Gay ma bâh ne\ ăp ntu\k kan mât đăp mpăn rnă njrăng ndơ sông sa aơ, ăp ntil ndơ bâh ntu\k kan ndrel xã Dak Lăk mbra geh mbơh tơih n’hanh geh g^t đah ntu\k tăch rgâl dơh nơih lơn”.

Nkual [on lan mhe ta Dak Lak dôl ntơm lăp ta du\t rơh 2. [on lan kan lo\ mir, ăp ntu\kkan ndrel dôl geh mpơl na nê| nău kan tơm bâh nơm, ngăch dăng tâm nău m^n nău kan n’hanh dôl geh ăp nău mhe. N’gâng kan tuch tăm, n’gâng kan tăch rgâl n’hanh ăp n’gâng kan, ntu\k kan chính trị, rêh jêng ta n’gor le\ geh hăn ndrel đah [on lan, ăp ntu\k kan ndrel n’hanh doanh nghiệp tich tăm gay ma mbơh rblang ăp nău jêr ji\t. nău m^n nkual [on lan mhe ne\, dôl geh kơl an ntu\k kan ndrel ta n’gor knơm hao tât, kơt lah tâm mbơh nău bâh wa Phan Đình Xuân, giám đốc Hợp tác xã Hợp nhất.

“A[aơ r^ ê ho\ le\ nău jêr jo\t yơn đah nău tâm ban kơl an bâh ăp gâl kan ăp n’gâng kan r^ mpôl hên knơm, ăp ntil ndơ bâh hên mbra ăp nar lơ ma ueh lơn n’hanh klâp lah mbra kơl an nu^h do\ng n’hanh ntu\k tăch rgâl.

Nău ueh ndơ ăp nar lơ ma ueh lơn gay ma kơl an ntu\k tăch rgâl, ne\ lah nău mpo\ng kan bâh ăp ntu\k kan ndrel ta Dak Lak, lah nău mpo\ng kan bâh le\ n’gâng kan tuch tăm ta aơ. Ntu\k kan ndrel hăn lor, nkual [on lan geh leo hăn ndrel,ntơm njêng du trong pah kan mhe, njêng tay nău nsrôih gay ma ntrôl bôk nău kan nkual [on lan mhe ta ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng