Pơk uănh mông nar djăt: 18/5/2019

VOV4.M’nông: Bôk ăp năm 2000, trong Hồ Chí Minh bah rơh rgâl mhe ân ntil-rgâl mhe neh dak, geh rnoh jong 155 km, trong rlet n’gor Kon Tum ntơm geh ndâk nkra. Trong aơ jêh mra kơl an nkuăl bah lôch nau du\t ndrel [ư rgâl nau rêh bah kônh wa rnoi mpôl đê| tâm rhiăng thôn [on rêh êp bar đah trong aơ.

Nar mhe bah 120 rnăk rnoi jeh Triêng ta Plei Đăk Răng, xã Đăk Dục nkuăl Ngọc Hồi n’gor Kon Tum ntơm tâm rook 2h30 ôi. Nau kan kor rtăk cao su, u\ch geh nau [ư rjăp mpeh mppng ho\ [ư ân ăp nu\ih pah kan tâm ôn gi\t kloh lơi nau kan. Nô A Héo, du hê nu\ih [on lan tă bah Đăk Răng ân git, nu\ih [on lan ntơm tăm âk cao su ntơm năm 2003, rnôk trong Hồ Chí Minh rlet [on geh Ngih máy ntuh kơl ndâk nkra. Tât â[ơ ăp rnăk ko\ geh ntơm 5 sào tât rlau 2 ha cao su. Êng nê, ăp rnăk hôm ndơn mât chăm ndrel kor rtăk cao su ntơm du ha tât 3 ha bah Nông trường Cao su Dục Nông.

 

Bol ma rnoh cao su a[aơ jur thuk, yơn lah rnoh geh bah nu\ih pah kan tâm khay ko\ geh nklăp 4 rkeh, ti\ng nô A Héo, ntrong hăn nơih ri kơl an ntru\t dăng nau hun hao văng sa:

Ăp rnăk tâm thôn gơih hăn pah kan ja sa. Êng mpeh cao su kônh wa tâm thôn geh nti\m nti ueh ngăn mpeh korr rtăk cao su. Êng nê ăp rnăk gơih tăm cà phê nar lơn ma ân neh, lơn ma geh pơk hvi. Tơm ba dak ri kônh wa joi trong ân geh nau săk rnglay âk lơn”.

Aơ, uănh ntrong bê tông tâm [on lan nâp nâl, nthoi đah trong Hồ Chí Minh hăn rlet bah năp trong [on Đăk Răng , mô geh nu\ih mi\n nu\ih [on lan ta aơ ho\ tă geh mâp đah nau kol trong hăn. Bah năp rnôk năm 2003, rnôk trong Hồ Chí Minh ê geh ndâk, bol ma Đăk Răng knu\ng ngai đah nkuăl Ngọc Hồi nklăp rlau 16 km yơn nu\ih [on lan roh bơi tât n’gul nar hăn tẻong gay ma hăn jâng. Ndơ tuch tăm bah kônh wa ri bu rvăt thuk ngăn yor lah trong rdeng hăn jer. Bu ranh [on A Brol Vẽ nnkah tay, nau rêh bah [on lan Đăk Răng rnôk ê geh trong ri jêr ngăn, mô to\ng âk ntil:

Bah năp nơh ri gâp hăn jêr jo\t ngăn. Hăn trong jêng ri nơm hao yôk, hao sop mô geh trong gay ma hăn. Hăn mro tâm trong nê ri jêr ngăn, nau rêh mô ueh, jêh ri ji ngot, ji hir âk đo\ng. Lah ji kuet ri trong hăn kơt nê dak si ngêt ko\ mô geh. Tâm tung tâm bă ri mơ geh tât ta ngih dak si. Du đê| nu\ih mô geh bă ri mô dơi geh hăn ôh. A[aơ ri nơih ăp ntil ngăn. Trong hăn, ntung njo\, diện mpoh ang ri nơih, ri rhơn ngăn”.

Rnơm geh trong Hồ Chí Minh ho\ [ư bah lơi trong tâm nthoi đah bar ding. Rlơ\ ma mpeh ba lơ n’gor Qaủng nam nkual [on têh Đà Nẵng. Mpeh ba dâng ri tât nkuăl têh n’gor Kon tum nthoi đah ăp n’gor Tây Nguyên, Plei \Đăk Răng ko\ kơt lah ma rhiăng [on lan kônh wa rnoi mpôl đê| êng êng rêh njok trong Hồ chí Minh rlet n’gor Kon Tum geh nau dơi gay ma rgâl mhe hun hao. Ndrel đah nê ntrong hăn [on lan tât ntu\k kan tuch tăm ri ho\ geh bê tông nơih ân pah kan jan sa ndrel nchuăn rdeng ndơ tuch tăm bah kônh wa.

 

Ta Plei Đăn Răng â[ơ kan nu\ih [on lan ntrơn leo ndơ tuch tăm hăn tât ta ntu\k tăch rgâl tât rnôk nê ho\ bonh đă kônh wa tâm rlong pah kan jan sa. Tâm [on âk rnăk, kơt lah rnăk nô Siêng Lăng Lộ, A Lan, Siêng Lăng Líu…geh nroh prăk tăch ndơ ma rhiăng rkeh tâm du năm tă bah tơm cao su, cà phê, bời lời, bum. Le\ ma [on knu\ng hôm 5 rnăk lah rnakư cah o yor ji kuet, bu ranh rêh ndrâu. Nau khlay ta Đăk Răng lah 22 đảng viên bah Chi bôk ndrel 35 đoàn viên bah Chi đoàn geh nau rêh đăp mpăn rđil đah ăp rnăk êng. Yuh Y Um Trúc, Bí thư chi bộ, ngơi:

Le\ ăp đảng viên hăn lor tâm nau kan hun hao văng sa rnakư vâl ndrel [ư ti\ng nau kan mhe, uănh khlay tât nau kan kơl an tâm nau rêh. Uănh ti\ng nau gi\t bah gâp mpeh nau rêh [on lan ri kônh wa [on lan hun hao ngăch dăng. Văng sa, rêh jêng hun hao hăn ndrel du trong”.

Nau văng sa hun hao, nau rêh mhe hơm tăm, nu\ih [on lan Đăk Răng geh nau dơi gay ma mât chăm âk lơn tât nau rêh văn hoá, nuih n’hâm. Ndrel đah ăp nau vay ơm bah kônh wa yau ye lơi an. Ngih jong, rmôt tur chi\ng, njroh xaong, ntrong nau vay ơm bah rnoi jeh Triêng…geh nu\ih [on lan mât, njêng ntu\k tât pâl n’aih bah bu năch. Nau ueh tăng tât ngai, Đăk Răng â[ơ jêng ntu\k tât bah bu năch tâm ndrel bah dih n’gor rnôk tât Kon Tum yu\ch gi\t nau ơm yau bah rnoi jeh Triêng. Wa Hiêng Năng Thuận, Kruanh UBND xã Dăk Dục, nkuăl Ngọc Hồi n’gor Kon Tum rhơn ân gi\t, trong Hồ Chí Minh geh Đảng ndrel Ngih dak kơl an ndâk nkra hăn rlet tâm xã ho\ kơl an kônh wa [on lan tâm 11 thôn rgâl mhe:

Ntơm rnôk geh trong Hồ Chí Minh hăn rlet Tây Nguyên tâm nê hăn rlet xã Dăk Dục pơk trong nơih âk ngăn ân kônh wa [on lan tâm nau kan hun hao văng sa, rêh jêng ko\ kơt lah rnă njrăng neh dak. Ntơm rnôk geh trong aơ ri kônh wa [on lan tâm rgâl ndoh ndơ âk ngăn, nơih ngăn. Ăp nu\ih bu tât rvăt ndơ hăn tât ăp trong bah thôn [on gay ma rgâl ndơ geh. Tă bah nê n’hao nau rêh bah kônh wa [on lan âk lơn”.

 

Trong Hồ chi Minh-Quốc lộ 14 rơh rgâl mhe neh dak rlet Tây Nguyên geh nau jong 663km. Trong rlet n’gor Kon Tum geh rnoh jong 155 km, tâm nê du đê| ntrong  rlet nkuăl Đăk Glei ndrel Ngọc Hồi geh ntuh kơl ndâk nsum đah trong Trường Sơn ơm kăl e. Đah nkô| nau to\ng dơi gưl III , bar trong ndreh bah trong aơ ho\ kơl an n’gor Kon Tum [ư bah lôch ntrong kol, tâm nthoi nơih đah ăp nkual văng sa tơm bah neh dak. Ntrong hăn ko\ lah nau nsôih, lah ntrong pơk trong nơih gay [on lan rêh tâm rhiăng thôn [on bar dah ding trong geh nau dơi gay rklaih luh ach o nâp nâl ndrel rlet rlau [ư sâm, geh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng