Pơk uănh mông nar djăt: 19/5/2017

VOV4.M’nông: Lah ngih dak si tâm ntrong kan dak si tahen, Nguih dak si tahen [on lan tâm rgop-N’gâng kan rđau kan tahen n’gor Dak Nông ngăn lah [ư nau kan mât chăm n’hâm soan, khám săm ji ân ăp cán bộ, tahen bah N’gâng kan rđau kan n’gor. Êp nê, ăp nai dak si tahen ta ao hôm gơih ngăn nau rgop tâm nau kan bah ngih dak si tâm dâng bah Dak Nông bah âk nau kan khám săm ji ân nu\ih ji tâm nkuăl, ngăn lah ta nkuăl têh Gia Nghĩa. Đah nau râng bah ntu\k kan, nau săk nâp bah nau khám săm ji ta ngih dak si nkuăl têh Gia Nghĩa geh n’hao prêh.

Ngoai tâm ăp nu\ih geh săm năn ntơm bôk năp ta ngih dak si Tahen [on lan N’gâng kan rđau kan n’gor Dak Nông lah Binh nhì Đoàn Văn Hoà, tâm Trung đội 4, Đại đội 9, Tiểu đoàn 301. Nô Hoà geh ji tâm pley leh jêh rnôk mhe lăp tahen tâm bôk năm aơ. Yor mi\n knu\ng ji ndul dơm yor ri ma mô geh mbơh đah n’gâng kan ba lơ. N’hanh đah bôk nau nti\m nti nar lơn jêak jêh nê, nau ji bah Đoàn Văn Hoà lơn ma jru tay. Rnôk geh leo tâm ngih dak si, nau ji bah nii geh năl  tâm di n’hanh ngluh nau săm  tâm di. Jêh bar pơh săm, nau ji bah nô geh bah oi. Nô Đoàn Văn Hoà nkoch:

 ‘Tâm rnôk pah kan yor ji ir ri geh ntu\k tahen bu ân leo tât ta ngih dak si gay ma khám săm ji, tâm 2 pơh mhe rlau aơ gâp geh nai dak si mât chăm ueh ngăn ri n’hâm soan ho\ đăp mpăn, ko\ nsôih geh to\ng ăp dak si gay si\t pah kan tay ta Đại đội. Rnôk mhe saơ ri nai dak si ko\ rgum nau săm, khám [a [ơ n’hanh uănh nau ji gay nau ji mô geh hô lơn tay”.

Ndrel đah ácn bộ, tahen ta N’gâng kan rđau kan tahen Dak Nông, hôm geh âk [on lan ta nkuăl  têh Gia Nghĩa tât khám, săm ta ngih dak si aơ. Ưa Hà Thị Xuất, ta [on Dak Rmoăn, xã Dak Rmoăn, nkuăl têh Gia Nghĩa lah du hê nu\ih ji vay mơng tât săm ăp nau ji bah bu ranh, kơt lah ji nting kơi, ji nting bu\t, ji bôk. Wa Hà Thị Xuất ân gi\t, đah nau rêh jêr jo\t bah nơm, ri nau săm ta aơ lah du nau lap ngăn. Wa Hà Thị Xuất, ngơi:

 ‘Tât ta aơ ri ko\ geh âk tơ\ ngăn hôm, lah geh na ji ri tât ta aơ săm lah bah ro, geh nar sau gâp geh nau ji ri tât ta aơ nai dak si lôch khám ko\ n’huch đo\ng prăk săm, yor me mbơ\ păng nchlơi păng jo\ hôm, a[aơ păng gu ma gâp ho\ tât jêt năm hôm. Âk tơ\ gâp hăn khám tâm ngih dak si tahen tâm rgop đah [on lan âk tơ\ mô bah ri gâp tât ta aơ gay ma khám ta aơ ri saơ nai dak si ta aơ nkre gơih nau kan, khám jêh ri ân dak si ngêt bah tam ngăn”.

Gay n’hao nau ueh tam nau khám săm ji, Ngih dak si tahen tâm rgop đah [on lan ta Gia Nghĩa ho\ geh ntuh kơl tay aka ntil ndơ do\ng, máy móc ueh mhe, geh du bôk ndeh têh gay rdeng nu\ih, du máy sinh hoá êng, du máy uănh năl mham, du máy veh play nuih, du blah máy X quang, du máy in phim Laserr, 20 nsưng bi\ch nu\ih ji đah Inox, 20 tủ ân bôk nsưng, đah rnoh ntuh kơl nklăp 5 rmen. Yor ri, bol ma knu\ng geh 10 nai dak si, yơn ntu\k kan mro [ư jêh nau kan, khám săm ji ân ntơm 30-50 u\ih tât khám tâm ăp nar. Trung uý, nai dak si Ngô Quang Lịch, pah kan ta ngih dak si aơ ngơi:

 ‘ Ngih dak si ri geh âk nau êng rđil đah ăp ntu\k khám săm ji êng

Ta ba dih, nê lah nau săm kơl an ân nu\ih [on lan tâm nkuăl êp đah nkuăl têh Gia Nghĩa n’hanh ăp nkuăl ngai êng tâm n’gor. Nau khám săm ri mô so\k prăk [ư nau kan ma knu\ng khám mô roh prăk ân [on lan, prăk dak si ko\ geh so\k tâm rnoh thuik ngăn ân [on lan ti\ng nau kan “kơl [on lan lah nau tơm”.

Mpoh ang nau kơl an, nau kan, ăp nai dak si bah Ngih dak si tahen [on lan tâm rgop-N’gâng kan rđau kan n’gor Dak Nông tâm di ngăn lah tahen wa Hồ rnôk ho\ kơl săm âk nu\ih cán bộ mom ndrel [on lan./.

Nu\ih răk rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương