Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2019

VOV4.M’nông: Rnơm [ư ueh nau kan trok tâm ân nau mât njrăng bri dôl ăp nhoat [ư rjăp nau săk tam tâm nau kan rgum kônh wa tâm ăp [on lan ta n’gor Kon Tum râng nau mât njrăng bri. Rnơm [ư ueh nau kan aơ, ho\ rgum âk mpưm nu\ih [on lan ndrel râng mât njrăng bri ndrel nu\ih [on lan ho\ geh âk săk rnglay, rgop nau kơl an nau geh jêng. Nau geh aơ dơi lah yor rnơm nau nkoch trêng geh uănh khlay, đah ăp nau kan ueh mhe.

Du nar du\t pơh, tâm ngih jong bah Plei Đăk Wâk, n’gâng kan Tâm xã Đăk Kroong ndrel nkuăl Đăk Glei tâm rgop đah tơm nau mât ndrel hun hao bri n’gor Kon Tum [ư nau nkoch trêng mpeh nau kan trok tâm ân nau kan mât njrăng bri. Tâm nar nkoch trêng, âk mpưm kônh wa tâm Plei Đăk Wâk râng. Gay n’hao nau săk tam bah nau nkoch trêng, ntoh măt ăp rnăk vâl geh pă jêng âk rmôt, đah du rmôt ntơm 5-7 nu\ih. Tă bah nê, ăp rmôt ndrel tâm nchră mpeh nkô| nau mât njrăng bri do\ng nau kan mât njrăng bri tâm nau hun hao mhâl geh, săch ăp nau ka mhâm gay ma tâm di đah nau geh, nau rêh bah rnăk vâl. Ti\ng wa A Tùng, Kruanh thôn Đăk Wâk, đah nau kan [a [ơ geh râng nar tâm nchră, nkoch mbơh nau kơt nê, ri nau gi\t mpeh nau mât njrăng bru ndrel hun hao bri tâm nâm tơm si bah kônh wa geh n’hao ngăn:

Ăp năm ntim nti mpeh nau kan trok tâm ân nau mât njrăng bri ri geh nau ueh ngăn. Ngăn lah rnôk nau trok tâm ân kônh wa mât njrăng bri, ăp rnăk ndơn prăk ri nơih ngăn. Bu rvăt ntop tay djăr, kik mô lah sur gay ma rong tay, hun hao nau rêh. Ntơm rnôk geh nau trok tâm nau kan mẩtnăng bri ri bu geh nau kan, ndrel đah nau mât chăm bri”.

Ndrel râng nả nti\m nti, nkoch mbơh nau mpeh nau kan trok tâm ân nau mât njrăng bri ndrel ăp nau do\ng prăk trok tâm ân tâm di, wa A Trầm, ta Plei Đăk Wâk ân gi\t, rnăk vâl păng ndơn mât rlau 18 ha bri. Tâm du năm, rnăk wa ndơn geh nklăp 13 rkeh prăk nkhôm. Bah ăp nau nkoch trêng, mbơh nti\m, rnăk wa blau nau ndâk trong do\ng prăk. Tuch tăm tâm neh bri geh jao ko\ kơt lah blayu nau kan tăm tơm si nkra tâm neh bri geh ntuh kơl gay ma tăm tơm si ndrel mir lo\. Ngăn lah, wa ho\ rvăt tơpm si gay ma tăm tâm ntu\k neh lưn, rvăt tay sur, ndrôk gay ma chiă tâm nâm neh bri. Đah nau kan aơ, nau rêh bạh rnăk vâl wa geh mpo\ng lah mra geh rgâl âk ngăn tâm rơh tât:

Bah ăp nar nti\m nti kơt ne ri gâp saơ geh nau tam ueh ngăn gay ma nơm kơt ti\ng aka nau kan gay ma nơm tâm kơt, mhâm [ư nơm geh ndơn prăk nê, nơm hun hao nau rêh ân ueh lơn. Nơm jêng ndơn prăk ri nơm ntuh kơl, do\ng tâm rnăk vâl, rvăt ndrel ong tay kon ntil mhe”.

Wa A Thẳng, Kruanh UBND xã Đăk Kroong ân git, n’gâng kan xã kơp dơn nau mât njrăng bri lah nau kan tơm ndrel rgum âk nu\ih mât njrăng bri lah nau kan tưm. Yor ri, xã vay tâm rgop đfah ăp gưl, ăp ntu\k kan [ư ueh nau nkoch mbơh tât ăp [on lan mpeh nau dơi ndrel nau kan bah [on lan rnôk râng nau mât ndrel njrăng bri ndrel geh nau kơl an prăk tă bah nau mât njrăng bri. Nau kan nkoch trêng geh aka ntil ho\ kơl an ăp rnăk [on lan mô êng ndơn saơ nau khlay tâm nau kan mât njrăng bri ma kônh wa ho\ ntơm nau blau do\ng prăk gay ma trok tâm kơl an hun hao nau rêh:

Mpeh nau gi\t rbăng bah kônh wa tâm nau mât ndrel njrăng bri ri ho\ jao tât ăp rnăk ti\ng nau ntru\nh 178 mô lah jaio bri ân [on lan ri kơt lah kônh wa ho\ gi\t kloh nkô nau aơ. Ăp khay, ăp pơh [ư nau pă nau kan ti\ng rmôt hăn mêt uănh bri [a [ơ yor ri ma nau geh khuch tât bri ri n’huch ngăn rđil bah năp nơh. Đah nau săk tam nau kan mât njrăng bri ri kônh wa ko\ ntuh kơl tâm nau kan mât rong ndrel săk rnglay geh ueh tam ngăn”./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng