Pơk uănh mông nar djăt: 16/5/2020

VOV4.M’nông: Rnoi Xơ đăng tâm thôn Kon Klốc, xã Đăk Mar, nkuăl Đăk Hà n’gor Kon Tum hôm mât nâm ơm nau kan vay ơm kăl e bah rnoi nơm. Nê lah ăp nau vay kơt: Nau ôp brah ndrâm dak, nau ôp brah sa ba mhe…Hăn nsum đah nau vay ă lah nau tur chi\ng. Rnơm kơt nê, nau rêh vay ơm ta aơ hôm geh âk nau eh ndrel âk ntil geh mât nau vay bah rnoi Xơ đăng.

Ti\ng bu ranh tâm thon Kon Klốc, xã Đăk Mar, nkuăl Đăk Hà, n’gor Kon Tum nkoch: Ntơm bah kăl e, nu\ih [on lanm tâm thôn ho\ ndrel hăn joi tơm dak gay ma nkra jêng ntrong hoch. Ntơm bah ntrong tu aơ, nu\ih [on lan ho\ nkra hăn ndơ dâng gay ma ân păng hoch hao klơ bôk pho ngih.

Nau vay aơ geh 2 gưl: gưl [ư brah ndrel gưl ngêt sa. Bah năp lor ma [ư brah, kônh wa mra rgum nkra ndrâm dak tâm [on. Bu ndăm tâm thôn nkra hăn nkra, hăn rgâl ăp ntu\k djơh khuch bah ntu\k leo ntrong hoch. Bu ur ndrel kon se ndrel ndrel rep kloh ntu\k tơm dak…

Tâm nau ngêt sa, nu\ih [on lan mra nchrăp du mlâm sur mô lah du mlâm djăr gay ma [on lan lăch ôp brah, jêh ri ntruh 3 ntruh mham tâm tơm dak, kâp ân mham djăr mô lah mham sur geh tâm rlu\k tâm dak ân tât rnôk dak jêng rsang rngăl ri bu ranh [on mra rlong ngêt, bah nê rlong uănh mơ dơi gi\t dak nê geh dơi rong rêh bu nuưih tâm [on lan đo\ng lah mô.

A[aơ nau rêh mhe hôm, ăp rnăk ko\ geh tơm dak êng nơm, mô hôm nsing tâm ntruh dak kơt bah năp nơh tay ôh. Yơn lah, nau ôp brah gay ma rhơn ntruh hoch dak tât rnôk aơ hôm geh [ư, di rnôk lơ 8/12 ăp năm, kơt lah nau nkah ân ăp nu\ih nkah gi\t tât nau vay ơm, nau ueh bah rnoi nơm.

Bu ranh Y Khar ta Thôn Kon Klôc, xã Đăk Mar ân gi\t, a[aơ kônh wa hôm mât nâm ơm nau ôp brah rhơn ba mhe. Ntơm bah kăl e, aơ lah ngoai tâm ăp nau ueh khlay, vay geh [ư jêh lôch yan kăch rek tâm lơ 10/10 âm lịch ăp năm.

Ta Thôn Kon Klôc, nau vay sa ba mhe geh [ư êng tâm ăp rnăk. Nau vay ơm aơ geh [ư jêh rnôk lôch rek ba, jêh ih ba ndrel geh prăp tâm [ao. Leo ba lăp tâm dro\ng, rnăk vâl mra gu\ch djăr ndrel kât ndrănh yăng gay ma ôp brah. Mham djăr geh rnăk vâl hing tâm ăp [ao ba, ăp janag gung jur hao ndrel bar đah mpông jay ân ba. Aơ lah nau vay geh [ư ăp năm, geh nau khlay rhơn grăp ba bah Brah yang ân an [on lan. Nau kan [ư têh mô lah jê| ri nsing tâm nau dơi geh jêh rnôk kăch rek bah [on lan âk mô lah mô âk bah ăp rnăk ndrel ko\ ti\ng ma nê, ăp rnakư geh [ư nau nê jo\ nar mô lah du nar.

Mra lah nau mô ueh, lah nkah tât ăp nau vay ơm ma mô nkah tât nau vay tur chi\ng bah [on lan tâm Kon Klôc. Tâm ăp nau vay ơm, ri ăp rnôk geh ntơm leo nau rgum r[u\n, ngêt sa ri nau nteh chi\ng mro geh, kơt lah du ntil ntung njo\, nkah đah ăp nu\ih mpeh tu tơm bah rnoi mpôl nơm. Nau vay chi\ng gong ơm ta Kon Klôc mra geh ndơn mât ndrel [ư ân ueh dăng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng