Pơk uănh mông nar djăt: 14/4/2019

    VOV4.M’nông: Ăp năm tâm yan wai, nchrăp tâm yan mih, kônh wa ăp rnoi rađê, Mnông way [ư brah dăn yang mih đah nău u\ch an mih lăng prăng ueh, bôh ba ueh jêng. Aơ lah ngoay tâm ăp [ư brah lo\ mir khlay dơi mât ndray bah kăl e.

            Kêng du\t khay way, rnôk trôk nar geh mpơl ntoh mih, nu^h Bunong way [ư ôp brah mih. Kônh wa m^n lah lah mô u\ch ăp brah yang nuih ăl, [ư phu\t n’glaih mbra [ư jêng nău tât khuch trôk nar lơh, ri ân [ư ôp brah mih dăn brah yang kơl mât njrăng ăp ntil nău ue\h lăng.

            Nău way [ư ôp brah mih dơi ntơm ma ăp nău way [ư ôp brah tâm jay. Ăp ndơ răch brah lah: du mblâm djăr dăm rêh, du ngan piăng, du ngan m[êt, bar ngan ndrănh, bar ngan poăch su\r, du mblâm bôk su\r, rsău djăr, 2 yăng ndrănh kât bar ding tơm njuh ta n’gul jay.

            Rnôk ndrăp ăp to\ng ndơ [ư ôp brah, nu^h tơm răch brah dâk [ư ôp brah mih. Nu^h tơm răch brah lăch mham djăr dăm mpli đah ndrănh,  n’hanh răch: “Hơi brah, nar aơ gâp kuăl jă ăp brah yang wa\ch ndrel ngêt ndrănh sa djăr, ndrel uănh saơ n’hanh dăn an nău [u\n lap ma nu^h [on lan tâm [on. Dăn brah yang an kon său n’hâm soan ngăch lăng dăng sôih, an an por đâng tâm nông way to\ng bêng, piăng tâm glah lơi d^ng r’iu. Wa\r năm dăn brah yang nău ue\h lăng; mô an ji ngot ji hir, mpo\ng an mbo ba ju\r geh bêng jay, bêng dro\ng…”

            Nkre răch, nkre so\k nar djăr rpêh mham h^ng ta ăp ndơ do\ng kơt: Jro\ng jay, n^r rang, dông, sah, ku\k kău, mpông năp, mpông kơi, ntung gung…gay dăn an brah yang mât n’hâm soan ngăch dăng an kon nu^h, an jay dơi răm m[ak, der bah nău tât rmoh rman, prah ru\p si mok tâm pah kan jan sa.

            Lôch [ư ôp brah tâm jay, ăp nu^h hăn t^ng nu^h tơm ôp brah luh bah dih jâng gung, ntu\k geh tơm njuh gay ôp brah bah dih jâng gung. Rmôt ch^ng gong nkre hăn wa\r tơm njuh, nkre tu\r ch^ng kuăl jă ăp brah yang tât râng, uănh saơ nău way [ư ôp brah mih. Nu^h tơm răch so\k nar djăr yu\k tâm ngan ndrănh        mham djăr h^ng ta tơm njuh, nkre răch brah ntơm dơi an [ư ngêt sa.

            Rmôt ch^ng tu\r nău “lăp ngêt sa”, rmôt ch^ng nkre n’hu\n hăn wa\r t^ng nău way ơm….Tâm nău nteh gâr ntru\t đă, nău ntroh n’gôr bah ăp nu^h, druh ndăm bu ur bu klô hao tơm njuh ho\ h^ng ngi, gay so\k nău lap tâm sah na jê|. Nu^h dơi so\k ndơ ta sah na nê|, mbra so\k piăng tâm sah jăng mbrach wa\r, mpo\ng ăp su\r, djăr…geh ndơ sa deh rơ\ jêng nar lơn ma âk, [on lan way ơm răm.

            Lôch nê, nu^h tơm răch brah lăp tâm jay [ư ôp răch tay trôm jay, dăn an ăp brah yang lăng mih prăng ue\h, mbo ba nđ^r jêng ju\r geh, tơm tăm luh play lay mbôn, [on lan nar lơn ma ndro\ng ue\h.

            Du\t jêh ăp nău way [ư ôp brah, ăp nu^h ndrel ngêt ndrănh yăng, tu\r ch^ng goh gong, njroh mprơ nău Bunong, rhơn wơt ăp nău ue\h lăng, lap ngăn tâm nău rêh./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng