Pơk uănh mông nar djăt: 23/5/2015

         

 

                                                            N’gor Kon Tum

                                                                        ***

Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh,kêng măng geh mih tâm du đê| ntu\k.Tâm rnôk mih njrăng geh sial dăng, mih tu\p pler.

            - Sial dăng đê|

            - Nar trôk duh ntơm bah:        31→ 33 độC

- Măng trôk nđik ntơm bah:  21→ 24 độ C

N’gor Gia Lai

                                                                        ***

Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih tâm du đê| ntu\k. Tâm rnôk mih njrăng geh sial dăng, mih tu\p pler.     

- Sial dăng đê|

            - Nar trôk duh ntơm bah: 30→ 32 độ C, êng nkual mpeh bah dâng  33→ 35 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 23 độ C; êng nkual mpeh bah dâng  24→ 26 độ C

N’gor  Dak Lak

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih tâm du đê| ntu\k. Tâm rnôk mih njrăng geh sial dăng, mih tu\p pler.

            - Sial dăng đê|

            - Nar trôk duh ntơm bah: 31→ 33 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 22→ 24 độ C

N’gor  Dak Nông

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih tâm du đê| ntu\k. Tâm rnôk mih njrăng geh sial dăng, mih tu\p pler.

            - Sial dăng đê|             

- Nar trôk duh ntơm bah:     30→32 độC

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C

N’gor Lâm Đồng

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih tâm du đê| ntu\k. Tâm rnôk mih njrăng geh sial dăng, mih tu\p pler.

            - Sial dăng đê|

            - Nar trôk duh ntơm bah: 28 → 30 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 24→ 26 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C, êng nkual [on têh Đà Lạt 16→ 18 độ C

 

                                                                                    Nu\ih rblang : H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng