Pơk uănh mông nar djăt: 6/11/2020

N’gor Kon Tum

Âk tu\k, geh mih âk ntu\k, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:           25→27đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        16→18 đô| C

 

N’gor Gia Lai

Âk tu\k, geh mih âk ntu\k, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:               24→26 độ C, êng nkual cheo reo 27→29 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:           15→17 đô| C; êng nkual Cheo reo 19→21 đô| C

 

N’gor  Dak Lak

Âk tu\k, geh mih âk ntu\k, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                   25→27 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:               16→18 đô| C

 

N’gor  Dak Nông

Âk tu\k, geh mih âk ntu\k, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                          25→27đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                      15→17đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Âk tu\k, geh mih âk ntu\k, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              25→26 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 20→22đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        15→17 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 12→ 14đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương