Pơk uănh mông nar djăt: 26/6/2020

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng n’hanh nglăi

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:           28→30đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:         20→22 đô| C

 

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng n’hanh nglăi

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:               27→29 độ C, êng nkual cheo reo 31→33 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:            19→21 đô| C; êng nkual Cheo reo 23→25 đô| C

 

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng n’hanh nglăi

 

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                    31→33 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                 21→23 đô| C

 

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng n’hanh nglăi

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                         30→32đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                       20→22 đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng n’hanh nglăi

 

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              28→30 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 24→26đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        19→21 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 16→ 18đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng