Pơk uănh mông nar djăt: 31/7/2020

N’gor Kon Tum

Âk ntu\k, nar geh đêt tu\k trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:           28→30đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:         20→22 đô| C

 

N’gor Gia Lai

Âk ntu\k, nar geh đêt tu\k trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:               27→29 độ C, êng nkual cheo reo 30→32 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:           19→21 đô| C; êng nkual Cheo reo 22→24 đô| C

 

N’gor  Dak Lak

Âk ntu\k, nar geh đêt tu\k trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

 

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                    28→30 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                 20→22 đô| C

 

N’gor  Dak Nông

Âk ntu\k, nar geh đêt tu\k trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

 

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                           27→29đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                      19→21đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Âk ntu\k, nar geh đêt tu\k trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih jêt tât mih têh

 

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              26→28 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 22→24đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        18→20 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 13→ 14đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương