Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

N’gor Kon Tum

Âk tu\k, nar geh rnôk tu\k hu\ch đê| trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih dah găp.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      28 – 30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   21-  23 độ C

N’gor Gia Lai

Âk tu\k, nar geh rnôk tu\k hu\ch đê| trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih dah găp.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     27 - 29 độ C; êng nkual cheo reo  31→ 33 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C; êng nkual cheo reo 23→ 25 độ C

N’gor  Dak Lak

Âk tu\k, nar geh rnôk tu\k hu\ch đê| trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih dah găp.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      28-  30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 21→ 23 độ C

N’gor  Dak Nông

Âk tu\k, nar geh rnôk tu\k hu\ch đê| trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih dah găp.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      27-  29 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  20→ 22 độ C

N’gor  Lâm Đồng

Âk tu\k, nar geh rnôk tu\k hu\ch đê| trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, geh ntu\k mih dah găp.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      26-  28 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23- 250C

Măng trôk nđik ntơm bah:  19→ 21 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 15- 170C

            Tâm rnôk n’hâm tơm mih njrăng sial rvănh brông, ntâr n’glaih, mih tu\p pler n’hanh sial dăng.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương