Pơk uănh mông nar djăt: 31/5/2020

VOV4.M’nông Ndơ sa ka juh tiêu bri bah nu^h Xơ Đăng ta Kon Tum way djôt hăn tâm mir mô lah sa tâm ăp nar mih du\t dơh. Ka dơi rao kloh, gu\ch u\nh năk an s^n, plơk nting, so\k poăch, jêh djôt juh, jêh pot đah mrăch, tiêu, mlăng lor rnôk wâr rănh, jêng du ndơ sa kah du\t “hoach piăng”.

{ư ka juh tiêu bri

 

Wa Y Thôn tă [ư cán bộ mât uănh ngih sam [u\t mầm non bah nkuăl Đăk Glei (Kon Tum), a[aơ rlu ranh ta thôn 14B, xă Đăk Pek. Wa Y Thôn nkoch, kăl e, [on ta jâng yôk, bri yôk nor prêh, ntu\k ntô nkhah êng jêr jo\t, hăn lo\ jêr, yơn yor ma geh âk dak diăng, chro\ rlong, ne\ lah ntu\k tui ka, klo reng gu\...

Nu\p ka rêh, trong way do\ng ngăn lah an tâm glah gâm, mô lah wâr tăng đah bôh; kah lơn đah dô ju, gôl ju grăch n’hơ, [a\ng rêh, mô lah n’ha bum… ăp rnôk geh âk ka mbra djôt ih duh nar mô lah pâr ta nơng rpê| an kro, gay djôt hăn tâm mir, mô lah sa an jo\ lơn.

Bah ăp ndơ sa dơh đah ka, kăl e, ăp rnăk wâl ta [on rgum tay nău blău gâm gu\ch, [ư jêng ndơ ka juh tiêu bri, way djôt hăn tâm mir mô lah sa tâm ăp nar mih du\t dơh.

T^ng wa Y Thôn, dơi do\ng ka rêh, mô lah ka le\ ih kro gay [ư ndơ ka juh tiêu bri. Bôk năp, ka [ư kloh, gu\ch u\nh sah ônh an s^n, plơk nting, so\k poăch ka, jêh ne\ djôt juh, jêh pot đah mrăch, tiêu, mlăng lor rnôk wâr kro, jêng du ndơ sa kah.

A[aơ, ndơ ka juh tiêu bri mô knu\ng gay sa tâm rnăk wâl, ma hôm jêng nău m^n rdâk njêng nău kan bah rnăk wâl wa Y Thôn. Ndơn ma ka dak diăng  nar lơ jêt đêt n’hanh jêr joi, rnăk wâl wa Y Thôn le\ do\ng du ntil ka geh âk lơn kơt lah ka nục. Ka nục âk poăch, dơh plơk nting, nju\ng âk lơn.

Hôm e t^ng trong [ư way ơm, ka nục rih le\ ih du nar dơi rwa\t s^t bah Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định…. Lah ndơ [ư khlay, ndrel đah ăp ndơ jeh, geh jăm, mrăch, tiêu, mlăng. Dôl uănh, gay [ư ndơ sa aơ an do\ng tiêu bri. Geh 2 ntil tiêu bri lah ntil grăp têh n’hanh ntil grăp jêt, an do\ng di ntil tiêu bri grăp jêt mư kah, geh [ô kah ntil mpơl êng.

{ư ka juh nơih nơm, yơn gay kah n’hanh đăp mpăn kloh ue\h, lor lah, ndơ [ư an rih. Ka nục ih du nar so\k s^t rao tay an kloh lor rnôk gu\ch u\nh năk an s^n di mơ. Wa Y Thôn nkoch: “Poăch ka tât le\ rngôch ăp ndơ cheh, bah jăm, mrăch, tât mlăng, tiêu an dơi juh êng t^ng mpăl, lor rnôk dơi pot an juh nsum. Kơt ne\, mư dơi mât nău [ô kah êng bah t^ng ntil n’hanh jêng [ô kah êng jêh rnôk pot ndrel. Gưl n’gle\ du\t jêh rnôk juh nsum, pot ka n’hanh ăp ndơ dơi wâr ta glah an rănh tay, an nđik, klâm tay n’hanh do\ng sa”.

Bah ndơ sa nơih nơm bah rnăk wâl, ka juh tiêu bri dơi Y Hạnh-Kon bu ur wa Y Thôn nkoch, mpa tăch tă bah ta mạng xã hội facebook nơm. Hạnh [ư dâk âk tăch le\ dâng ne\. Rnoh tăch bah ăp nu^h lah an saơ nău kah bah ndơ sa.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng