Pơk uănh mông nar djăt: 17/1/2021

VOV4.Mnông- Mhe aơ, Ntu\k kan văn hoá- thể thao n’hanh pâl nđaih nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột le\ [ư rơh tâm nđur nău mprơ Then-đàn tính pơk hvi tal 1. bol ma rơh bôk năp [ư yơn le\ geh dơn âk nău tât râng bâh nu^h Tày, Nùng ta Dak Lak, đah âk nău njroh mprơ ueh, geh nău tâm rgop n’hanh tâm nđur đah ăp rơh nu^h.

Ndăn kâp rnôk ăp mpôl êng tâm rlong, yuh Nông Thị Hường n’hanh ăp nu^h kan ndrel ta mpôl tâm rlong đàn tính- mprơ then nkuăl Lăk, n’gor Dak Lak geh nti tay ăp nău tâm rlong bâh mpôl nơm. Yuh Hường an g^t tay. Rlău 10 năm lăp gu\ rêh ta Dak Lak n’hanh njêng nău kan, nău nteh đàn tính, nău mprơ then [on tơm way geh rnăk vâl nu^h Tày, Nùng njôt leo n’hanh do\ng. rnôk geh nău mbơh [ư tâm nđur, 9 nu^ kan ndrel dôl gu\ rêh ta ăp thôn tâm xã Đăk Nuê, nkuăl Lăk, le\ rgum jêng rmôt kan ndrel n’hanh ndrel nti gay ma râng tâm rlong.

Rnôk nơm lăp gu\ rêh ta aơ r^ le\ tâm rgop ndrel đah ăp mpôl rnoi êng jêng gay ma tâm nđu\r r^ jêr đo\ng yơn đah nău u\ch ro\ng r^ mpôl hên le\ tâm jă ndrel nti, le\ rngôch lah yor nău u\ch ro\ng jêng mpôl hên hôm nha ndăn nti lôch ăp mông ru pah kan.

Tâm nđur đàn tính-mprơ then nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột pơk hvi năm 2020 geh rlău 100 nghệ nhân bâh 8 rmôt tâm rlong bâh nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột n’hanh 7 nkuăl tâm n’gor Dak Lak tât râng. Ăp mpôl tâm rlong geh 5 nău bâh ăp nău tâm rlong âk nu^h, bar hê, mprơ êng, đah bôk nău rnê [on tơm, neh dak, rnê Đảng n’hanh wa Hồ têh kuăng. Du đê| mpôl tâm rlong hôm nha nt^t mpơl tay ăp nău mprơ then ơm, ntoh lư kơt lah nkô| mprơ Lên chợ trời bâh Nghệ nhân Nông Thị Vườn ta Buôn Ma Thuột n’hanh nău mprơ Cốc tính bâh nghệ nhân Lương Văn Kim ta nkuăl Lăk geh ban giám khảo rnê âk mpeh nkô| nău n’hanh săk rnglăy mpeh njroh mprơ ta ntu\k tâm rlong.

Wa Hoàng Thị Dung, ta xã Cuôr Knia, nkuăl Buôn Đôn nkoch, păng du\t rhơn rnôk geh tât râng tâm nđur rơh aơ. Lôch bơi tât 20 năm ngai đah [on tơm, tât a[aơ wa mơ geh rêh tay tâm nău răm rhơn ntoh n’gôr bâh ăp nău mprơ then, nău nteh đàn tính bâh [on tơm, geh djăt ăp nău mprơ nău nteh ueh êng bâh mpôl rnoi nơm ta nkual neh yôk prêh Đăk Lăk.

Gâp du\t rhơn, dôl mprơ ma gâp  rhơn ngăn. Gâp saơ rơh aơ tâm nđur nău mprơ then aơ du\t khlăy ngăn đah nău mprơ then đàn tính bâh rnoi Tày, Nùng. Aơ lah du rơh gay ma le\ rngôch ăp yuh nô tâm rmôt tâm nđur, tâm mâp, kơt nti đah ăp nghệ nhân ta ăp nkuăl êng. Êng ta ntu\k mpôl hê r^ nău ueh êng mpôl rnoi Tày, Nùng mô dơi roh yor ăp nu^h m^n lah mhâm [ư an geh mât rbăy ndrăy na nao nău ueh êng bâh nơm hăn ndrel đah ăp nău mprơ bâh Việt Nam n’hanh bâh ăp mpôl rnoi êng”.

Tâm nđur lah nar tâm mâp bâh ăp nghệ nhân u\ch ro\ng, u\ch đah đàn tính, nău mprơ then, u\ch mât rbăy n’hanh n’hao nău khlăy bâh ntil nghệ thuật aơ ta Dak Lak. T^ng nău ua\nh năl bâh ban giám khảo, ăp nkô nău mprơ bol ma mô ho\ geh nchrăp na nê|, yơn hôm nha geh saơ ăp nău nsrôih bâh ăp nu^h tâm rlong bu ur nkre bu klô, bâh âk nu^h âk năm deh nkre nu^h mom. Du đê| geh [ư rdâk njêng âk nău mhe le\ ntop n’hao nău dơi nghệ thuật mprơ then-đàn tính. Nău mpơl saơ bâh nău tâm rgop đah ăp rơh geh mpơl na nê|, ta meng ăp nu^h âk năm deh hôm nha geh ăp nu^h kan ndrel đah nău rêh hôm nha du\t mom yơn nău dơi mprơ then n’hanh pâl đàn tính du\t ueh blău.

Wa Đoàn Văn Thống, Giám đốc ntu\k kan văn hoá, thể thao n’hanh pâl nđaih nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, tâm nđur geh [ư t^ng di rơh kahg^t năm nar UNESCO geh kơpdơn nău mprơ then nău way rnoi Tày, Nùng lah di sản văn hoá phi vật thể bâh kon nu^h. aơ mô dơn lah nău rhơn bâh ăp mpôl rnoi đê| nu^h geh do\ng đàn tính, mprơ then kơt Tày, Nùng, Thái…Ma hôm nha lah nău rhơn nsum bâh âk nu^h mpôl rnoi Việt Nam. Yor ne\, nău tâm nđur lơ ma jêng du\t khlăy đah âk roi Tày, Nùng, Thái ta Dak Lak.

Tal 1 lah gay ma mât rbăy ăp nău khlăy mpeh nău way ơm bâh [on lan rnoi đê| tâm ne\ geh rnoi Tày, Nùng. Tal 2 lah mpôl hên nta nău dơh nơih gay ma ăp nghệ nhân tâm nđur, kơt nti nău tă g^t kan bâh ăp nkô| rklă nchih bah ăp nău mprơ then gay ma tâm di đah nău mhe a[aơ. N’hanh geh bâh rơh tâm nđur aơ nta nău dơh nơih an [on lan rnoi đê| Tày, Nùng geh nău dơi njoăl pă n’hanh rnê [on tơm, neh dak n’hanh wa Hồ têh kuăng gay ma mât nău m^n, nău ro\ng an [on lan.

Tâm nđur mprơ then-đàn tính pơk hvi lah rơh gay ma ăp câu lạc bộ geh tâm mâp, tâm nđur n’hanh n’hao ueh lơn ăp nău mprơ then, nău đàn tính. Bâh ne\, [ư ueh tay nău rêh nău m^n an ntu\k rêh jêng nu^h Tày, Nùng, Thái dôl gu\ rêh ta Dak Lak.

(H’Xíu nchih

Thị Đoắt răk rblang)

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương