Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

            VOV4.Mnông Nar naơ 2/6 Tổng thống Nga Vladimir Putin le\ an do\ng nău nchrăp ndâk nsơm tay n’gâng kan wa\ng sa dak aơ yor Thủ tướng Mikhail Mishustin ndơ\ mbơh. T^ng nău mbơh, tơm prăk an nău nchrăp kan hao tât 5 rbăn rmen rup (tâm ban dah 73 rmen đôlar). Nkô| mpo\ng u\ch kơl an nu^h [on lan n’hanh ăp doanh nghiệp geh nău khuch khat âk tâm rơh njrăng rdâng đah nuh srêCovid-19, gay ma mât đăp mpăn nău pă do\ng tâm ntu\k rêh jêng n’hanh ntơm tay nău dơi pah kan jan sa. Nău nchrăp geh 3 rơh: đăp mpăn nău kan tât du\t năm 2020, ndâk nsơm tâm bôk năm 2021 n’hanh ndơ\ rgâl hao tâm pe ăp khay du\t năm 2021. Thủ tướng Mikhail Mishutin knơm an lah, lah geh [ư t^ng di nău nchrăp, n’gâng kan wa\ng sa Nga mbra ndâk nsơm le\ rngôch lôch rơh uh ah Covid-19 n’hanh dơi geh nău hun hao âk lơn ta năp rơh uh ah.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng