Pơk uănh mông nar djăt: 13/7/2020

VOV4.M’nông: Ta năp nău ntưp rêng âk ngăch bâh nuh srê aơ, mpôl pah kan bâh n’gâng kan dak si le\ tât ta Tây Nguyên nchră mpeh ăp ntrong kan njrăng rdâng ngăchnuh srê ndâr pưm ko ta nkual aơ.

Bâh khay 6 tât a[aơ, le\ geh 72 nu^h ntưp nău ji ndâr pưm ko, ta10 thôn [on ta 4 n’gor ta Tây Nguyên. 3 nu^h le\ kh^t. Rnoh năm deh ntưp nău ji ndâr pưm ko lah bâh 3 tât 60 năm deh. 28 nu^h geh nău ntơm mpơl ntưp nău ji, rnoh nu^h le\ ntưp mô geh mpơl ntưp nău ji geh tât 50%. Nău aơ an saơ mbra geh ntưp rêng ngăch nuh srê ndâr pưm ko ta Tây Nguyên du\t na nê|. Mbơh rblang mpeh nău mbra geh nuh srê, Tiến sĩ Đặng Quang tân kruanh ntu\k kan dak si mbơh njrăng nău ji an g^t.

 Bâh nău ngăn ta ăp [on lan geh nuh srê lah ăp [on lan nkual njônh ngai, nkual rnoi đê|. Rnôk hên hăn tât ta ntu\k r^ saơ nău hăn nsong du\t jêr. Ăp [on mô geh ndeh klư ntung trong dơh nơih ma hăn nsong. Rnôk cán bộ dak si hăn tât r^ [on lan way mô geh gu\ t jay, jêr an nău kan chuh n’gang dak si. Ta meng ne\ r^ nău ăp [on way geh rgum hăn r[u\n mbơh sơm ta ngih brah, gu\ jay tâm dăch  lah nkô| nău du\t dơh geh ntưp ăp nău ji ndâr pưm ko ntưp trêng tâm ntu\k rêh jêng.

Tâm rnoh ăp n’gor Tây Nguyên, Dak Nông geh rnoh nu^h ntưp nău ji ndâr pưm ko du\t âk, đah 28 nu^h, lôch ne\ lah Kon Tum, 24 nu^h. gay ma njrăng nău ji ndâr pưm ko ăp n’gor Tây Nguyên, n’gâng kan dak si le\ mbơh [ư âk ntrong kan, kơt lah an gu\ nglah êng ăp ntu\k geh srê, ua\nh nđôi ăp nu^h ntưp srê ntu\k tă hăn tă gu\, mât săm na nê| ăp nu^h le\ ntưp, leo [ư an ngêt dak si njrăng srê, chuh dak si an rlău 10 rbăn nu^h [on lan ta ăp thôn [on geh ntoh nău ji ndâr pưm ko.

Êng n’gor Gia Lai, đah rnoh nu^h geh saơ ntưp lah 17, đê| lơn Dak Nông n’hanh Kon Tum yơn ua\nh năl lah du\t m^n rvê, yor geh 1 hê nu^h kh^t, 1 hê nu^h ji hô dôl geh nsrôih mât săm.

Gay ma njrăng nuh srê ndâr pưm ko, nău kan njrăng rdâng nuh srê ta Gia Lai dôl geh mbơh [ư ueh năukan kơt lah an gu\ êng, rao ntu\k ntô ma dak si n’hanh ăp nău kan êng gay ma njrăng rdâng nău ntưp rêng. Ta ntu\k geh ntưp srê, [on Bông Hiot, xã Hải Yang, nkuăl Đăk Đoa, n’gâng kan xã Hải Yang le\ njêng mpôl kan kơl kan gay ma kơl an nu^h [on lan Bông Hiot, kơt lah mbơh tơih, rgo\ jă njrăng rdâng nuh srê t^ng nău nt^m đă, kơl ngăch an ăp nu^h rnôk u\ch rvăt do\ng ndơ mô lah geh ăp nău u\ch do\ng khlăy ndal tâm rnăk vâl. T^ng wa Mai Xuân Hải, Giám đốc ntu\k kan dak si n’gor Gia Lai, n’gâng kan dak si n’gor le\ nchrăp to\ng ăp nău kan gay ma njrăng rdâng nuh srê.

N’gâng kan dak si le\ nchrăp to\ng ăp dak si ngết, dak si rao ntu\k ntô gay ma njrăng nuh srê. A[aơ mpôl hên ua\nh nđôi tay nău tât ndal, ngăch an gu\ êng, ua\nh năl nu^h ntưp, ngăch an gu\ êng ăp nu^h geh ntôn ntưp, săm ăp nu^h le\ ntưp, an bah ir geh nău ntưp rêng n’hanh bah geh nu^h kh^t.

Leo rơh pah kan đah GS.TS Nguyễn Thanh Long, mât kan kruanh n’gâng kan dak si lah na nê|: nău m^n bâh n’gâng kan lah an geh mât njrăng nău ji aơ ngăch n’hanh đăp mpăn, nkre lah nâp nâl an ăp năm let năp tay. Bôl ma geh ăp nău ntưp rêng yơn ăp n’gor ta Tây Nguyên u\ch ơm njrăng rdâng bah nuh srê, yor aơ mô di lah nău ji mô tă mâp. Ăp n’gor le\ geh an gu\ nglah êng, joi nu^h ntưp trêng ngăch, nău dơi xét nghiệm geh ngăch di đo\ng. Dak Nông-ntu\k nuh srê geh ntưp du\t âk, le\ geh mbra dơi xét nghiêm êng, ăp n’gor êng mbra dơi ngăch xét nghiệm ta Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. N’gâng kan dak si le\ pă an 500 rbăn ding vac xin njrăng nuh srê ndâr pưm ko gay ma Tây Nguyên njrăng rdâng nuh srê.

            Đình Tuấn

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng