Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

VOV4.M’nôngÔi 2/6, N”gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan le\ geh sam [u\t njuăl Kruanh UBND 22 n’gor, nkual [on têh mpeh nău n’hao mât tay su\r, bah năp nu nău rnoh poăch su\r hao tay, khuch tât nkra njêng n’hanh do\ng. N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan đă Kruanh UBND ăp n’gor, nkual [on têh nt^m rđau, ăp gưl nău kan n’hanh n’gâng kan [on lan ăp gưl mbơh [ư jăch ndăn ăp trong mkra ue\h gay mât tay su\r n’hanh n’hao mpôl su\r, to\ng ăp pă an poăch su\r. T^ng ne\, geh nău kơl mpeh neh ntu, prăk kon manh, nta nơih gay n’hao mât tay n’hanh n’hao mpôl su\r. Ngăch mbơh le\ srê rnôk dơi [ư gay ăp ntu\k mât rong mât tay su\r, n’hao mpôl su\r to\ng ăp đăp mpăn sinh học. Geh nău kơl na nê| an nău mât tay n’hanh n’hao mpôl su\r. {ư mbơh, nkoch trêng mât rong su\r đăp mpăn sinh học t^ng nău nt^m bah N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng