Pơk uănh mông nar djăt: 24/10/2020

VOV4.M’nông: Nghị viên Châu Âu nchră du nau ntru\nh gay rgum hvêt nau tâm [ah kỹ thuật số tâm nau nti\m nti ta Châu Âu, du nau kan jêng geh nau khlay lơn tâm rnôk srê Covid-19. Đah 593 phiếu kơl, 58 phiếu dun ndrel 36 phiếu mô tâm di, nau ntru\nh kuăl jă ăp nau kơl ân geh do\ng ueh lơn đah nau nti\m nti kỹ thuật số tâm rnôk mhe tay, ngăn lah tâm nkuăl jru ngai, [on lan gu\, nkre nti\m nti kỹ thuật số ueh lơn ân nai nti kon se. Kan ntrơn do\ng nau nti\m nsi kỹ thuật số rnôk ăp ngih săm [u\t nchâp tâl mpông yor srê Covid-19 ho\ [ư nklăp 32% kon se tâm du đê| dak kan nsum ntâl mpông yor srê Covid-19 ho\ [ư geh 32% kon se tâm ăp dak ta Liên minh Châu Âu (EU) mô geh nti\m nti. Ăp nu\ih ndâk njêng rvê lah nau aơ jêng nau mô to\ng nau nti\m nti ân le\ du rmôt, nkre nau mô ueh bah EU mpeh nau dơi ntul rlong ndrel nau nâp pah kan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương