Pơk uănh mông nar djăt: 13/1/2021

VOV4.M’nông: Jêh âk năm đă rmôt nu\ih nai dak si jur kơt ti\ng nti tâm Ngih dak si Chợ Rẫy mpeh nau kan nút mạch (thuyên kol ntrong mham) tâm nau săm ung thư klơm (TACE) mhe rlau aơ, Ngih dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên ho\ kơt do\ng dơi nau kan aơ ân nu\ih geh nau ji ung thư klơm. Aơ geh ân lah nau kan mhe ngăn kơl an nu\ih ji tâm n’gor Dak Lak lah êng ndrel nkuăl Tây Nguyên lah nsum geh do\ng nau săm ung thư klơm ueh, đăp mpăn, nkre kơl an nu\ih ji têm geh mông nar, prăk do\ng rnôk săm ji.

Nau kan nút mạch tâm săm ung thư klơm lah nau kan gay ma rdâng nau pă mham ân ntu\k geh mor tâm klơm đah nau nglăp ngăn mông lăp tâm trong mham klơm geh [ă mham tât ntu\k mor, jêh nê pom ngăn dak si [ư jêng kol trong lăp tâm nau pă mham tâm ntu\k mor, dak si aơ geh mpli đa dak si hoá chất gay ma nkhi\t ung thư. Hoá chất rnôk geh pom lăp tâm ntu\k mor ung thư mra geh nkhi\t lơi tế bào ung thư ti\ng 2 ntỏng, geh: Dak si hoá chất geh rgum đah nau dăng jâk lơn geh pom lăp nkre tâm ntu]k mor ma mô kâp lăp trong săk yor ri ma mô geh khuch âk tâm săk, dak si mra geh rdâng lơio mham leo rong ngăn ntu\k mor, [ư ntu\k mor mô geh mham, rdâng nau hao têh bah ntu\k nê ndrel ma roh êng. Ngăn lah nau kan aơ mô lăng geh [ư ji săk nu\ih ji.

Nkoch tât nu\ih geh do\ng nau kan săm ung thư klơm, nai dak si Chuyên khoa II Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Groi Kruanh Khoa uănh năl rup, Ngih dak si Chợ Rẫy ân gi\t:

‘Nu\ih ji aơ geh nau năl lah ji ung thư klơm tâm ntu]k ntô klơ klơm, viêm gan siêu vi B. Nu\ih ji aơ ho\ geh âk tơ\ bu đă hăn rek săm yor ri geh năl lah mra [[ư nau nút mạch hoá chất gay ma săm ung thư klơm, ma nau moh lah kỹ thuật TACE. Jêh rnôk lôch do\ng nau aơ, nu\ih ji mra ueh nâm ơm, mô geh ji ndul mô lah ăp nau mpơl saơ êng êng tâm săk”.

Ung thư klơm lah nau ji geh âk ngăn ndrel Việt Nam dôl tâm rmôt neh dak geh rnoh nu\ih ji ung thư aơ âk ngăn lam ntur neh. Rnôk aơ gay ma săm ung thư klơm  geh ăp nau kan, kơt lah: rek săm gay ma jăng lơi klơm geh ung thư. Nau kan aơ geh săch lah nu\ih geh ung thư jê| mô lah dơi rek, geh nau dơi tam, ndop klơm, săm ntu\k mor đah sóng prêh tần mô lah vi sóng ndrel nút mạch hoá chất. Tâm ăp nau săm gi ung thư klơm. Nau kan săm ma hoá chất mhe a[aơ dôl geh do\ng âk.

Tâm nau săm ung thư klơm soh, bah năp nơh, ngih dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên knu\ng săm siăt lơi klơm soh. Yơn lah, geh nu\ih mô dơi siăt lơi ma ân [ư nau săm êng yor ri ma leo tât ngih dak si ba lơ săm, lơh khuch nau nau jêr ân nu\ih ji. Yor ri, gay to\ng dơi nau u\ch săm ji ân nu\ih [[on lan tâm nkuăl, kơl an n’huch bah nau jeer prăk săm an nu\ih ji, Ngih dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên hi\ mi\n ndrel ntru\nh nau leo nai dak si hăn nti\m nti, nsôih leo nau do\ng hoá chất tâm nau săm ung thư klơ jêh ri si\t săm tâm ngih dak si nơm. Jêh 2 năm hăn nti, kơt ti\ng tâm ngih dak si Chợ Rẫy (Nkuăl [on têh Hồ Chí Minh) tât rnôk aơ, ăp y, nai dak si bah Ngih dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên ho\ ndơn nau jao săm blau nau kan aơ. Nau dak si Võ Minh Thành, Groi Giám đốc Ngih dak si đa khoa nkuăl Tây Nguyên ân gi\t:

Êng nau săm đah nau rek lơi mor, ngih dak si mra ntru\nh nau kan vay [[ư lah quy nút mạch hoá chất gay ma săm ung thư klơm. Aơ lah du nau kan geh nau khlay ngăn. Tâm 2 năm rlau aơ, Ngih dak si ho\ đă âk nau dak si, nu\ih săm ji, kỹ thuật viên jur hăn kơt nti tâm Ngih dak si Chợ Rẫy ndrel ntơm tâm nar bôk nar aơ Ngih dak si Chợ Rẫy mra ntơm jao nau kan aơ gay ma kơl an ăp nai dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên mra dơi geh [ư, kơt ti\ng tâm n’gor. Rơh leo do\ng nau kan nchrăp tâm 2 khay, jêh nê ăp nai dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên mra dơi do\ng [ư tâm ngih dak si. Kơt ri, rnôk ntru\nh [ư nau kan aơ phung hên geh âk nau kan gay ma săm ung thư klơm. Đah ăp nu\ih geh nau ji êng êng, nu\ih ji tâm di đah moh nau săm ri phung hên mra dơi leo săm đah nau nê”.

Nau ngăn tâm dak nơm, nu\ih ji ung thư geh saơ tâm nrôk jo\ la jo\ rnôk ma ntu]k mor hi\ têh, mô dơi do\ng ăp nau săm mô lah săm mô hôm geh lăng tam. Rnôk nê, nau kan nút mạch hoá chất lah du nau kơl an ân ăp nu\ih ji. Kan kơt ti\ng dơi nau kan aơ ta Dak Lak geh nau khlay ngăn đah ăp nu\ih ji rnôk ma nau rêh văng sa bah [on lan hôm nau jêr. Nau tă geh dơi aơ ko\ pơk trong nơih, nau nsôih gay ăp ngih dak si lo\ mi\n, lo\ kơt ti\ng nau blau mhe tâm nau kan gay ma mât chăm n’hâm soan ân [on lan lơn ma ueh đo\ng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương