Pơk uănh mông nar djăt: 31/5/2017

 

VOV4.MnongMhe aơ, đah trong nchrăp mbluh aih trong khám, săm ji ma bảo hiểm y tế nha geh nău nu^h ji hăn tât khám n’hanh săm ji ta Nhih dak si nkuâl Dak Rlâp, n’gor Dak Nông hao âk ndal đo\ng. Bol ma geh tât âk nău mpet jâk, yơn nhih dak si le\ nsrôih n’hao rnoh tam khám săm ji, di đah nuih n’hâm bah nu^h [on lan.

Bah ôi ơm, ntu\k wơt nu\ih ji bah ngih dak si nkuăl Dak Rlâp, n’gor Dak Nông le\ rgum âk nu\ih ji tât kâp khăm. Ta ăp khoa, jrô êng êng tâm nău bêng nu\ih ji săm gu\ b^ch. Lơn lah, tâm rnôk rgâl yan, rnoh nu\ih ji khăm, săm hôm e hao âk rlău tơ\.

Wa Phạm Ngọc Khánh, ta tổ 3 nkuăl têh Kiến Đức, nkuăl Dak Rlâp ji chrach nju\ng le\ rlău 10 năm. Đah nău ji aơ, wa le\ khăm n’hanh săm ta âk ngih dak sit a lam dak. Wa Khánh lăp ngih dak si đah nău ji ntang ntâ, mô to\ng mham play nuih n’hanh hao huyết áp, aơ lah nău rgâl bah ji chrach nju\ng. Rlău 4 nar săm ta khoa hồi sức cấp cứu, dơi nău mât uănh bah ăp y nai dak siu, nu nău ji bah wa le\ dơi rgâl oi n’hanh đăp mpăn plơ\ tay. Wa Phạm Ngọc Khánh, lah:

Rơh aơ hăn ta aơ gâp saơ tâm rnôk ndoh ndơ ngih dak si dôl rdâk [ư, ndoh ndơ lêng lang nău kan, yơn dơi du\t n’hâm bah nai dak su. A[aơ gâp b^ch ngih dak si tât nar tal 4 saơ mham, play nuih huyết áp đăp mpăn,. Oh nô y tá, nai dak si du\t gơih, rho\ an ue\h tât lôch tât du\t.

 

Ngih dak si Đa khoa nkuăl Dak Rlâp, n’gor Dak Nông geh 186 nsưng b^ch. Bah bôk năm tât a[aơ, ngih dak si le\ wơt khăm n’hanh săm an bơi 21 rbăn nu\ih, hao 10 rbăn nu\ih nkôp đah rơh aơ năm e. bôl ngih dak tâm nu nău âk ir nu\ih ji, đah âk do\ng nsưng ji 150%, yơn cán bộ, y, nai dak si n’hanh phung pah kan y tế le\ nsrôih rho\ an đah nău ue\h tam ngăn. Điều Dưỡng Phạm Thị Thu Thảo, nkoch:

Gay n’hao nău m^n bah nu\ih nai dak si ri đah ăp nu\ih ji bu ranh, jêr nuih yor kop ji lơh khân pơng ri he an [a [ơ chop khân, n’hanh ntru\t nsôr nuih n’hâm gay nu\ih ji đăp mpăn săm, uănh nu\ih ji kơt lah nu\ih băl nơm. Jêh 5 năm pah kan ri tâm rnôk aơ gâp dơi hăn nti du jrô nt^m nti nău blău mât uănh nu\ih ji n’hanh râng ăp r[u\n nchră mpeh y tế kơl n’hao n’hao g^t blău tay nău pah kan âk lơn.

 

 Ta năp nău u\ch khăm săm ji nar lơ âk, bah bôk năm tât a[aơ, ngih dak si nkuăl Dak Rlâp, n’gor Dak Nông le\ dơi ntop tay 40 cán bộ, nu\ih pah kan y tế, tâm ne\ geh 13 bác sĩ. Tât a[aơ, ngih dak si geh 165 cán bộ, viên chức, đah 36 nai dak si, du hê thạc sĩ n’hanh 5 bác sĩ chuyên khoa 1.

Ngih dak si ntuh kơl tay gay rwa\t năp tay ndoh ndơ y tế rho\ do\ng khăm, săm ji. Tâm rnôk tơm prăk nkuăl jêr jo\t, ngih dak si le\ rgo\ jă kon nu\ih gay ntuh kơl tay 4 ndoh ndơ y tế mhe geh: Măy chụp X-quang kỹ thuật số, mắy siêu âm màu 4D, măy sinh hoá n’hanh măy huyết học.

 

Wa Nguyễn Đức Tính, kruanh khoa khăm-Cấp cứu-ngih dak si nkuăl Dak Rlâp an g^t, ăp năm bah năp, r^ng du nar ngih dak si knu\ng dơn khăm n’hanh săm nklăp 60-70 nu\ih ji. Yơn, bah bôk năm tât a[aơ, du nar ngih dak si an wơt dơn rlău 100 nu\ih ji. Ăp nar âk, rnoh nu\ih ji tât khăm n’hanh săm hao bơi 400 nu\ih. Nău mpet nsu\n ta cán bộ, y nai dak si n’hanh nu\ih kan y tế bah ngih dak si, yơn ne\ lah nău dôl rhơn, yor nu\ih [on lan nar lơ nsing nơm tâm nău blău pah kan, ngih wâl ndoh ndơ bah ngih dak si. Nai dak si Nguyễn Đức Tính lah:

Uănh nău rho\ do\ng n’hanh nău blău kan bah oh nô le\ hao, dơi mât nu\ih ji hô gu\ săm, du\t âk nu\ih ji săm lôch bah n’hanh s^t, mô ir nău trơn săm ntu\k êng, yor ne\ nu\ih ji khân pơng nsing nơm. A[aơ ngih dak si le\ wơt dơn âk nu\ih ji hô ma bah năp đaơ khân pơng hăn bah lơ, yơn a[aơ plơ\ s^t săm ta aơ khân pơng du\t đăp mpăn./.

Nu\ih răk rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương