Pơk uănh mông nar djăt: 27/2/2019

VOV4.M’nông: Di rnôk nar nai dak si Việt Nam năm aơ, đah nau nsôih bah ăp gưl n’gâng kan tâm n’gor Dak Lak, Ngih dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên ho\ ntơm leo lăp kan ngăn. Aơ lah ngih dak si ueh ngăn tâm Tây Nguyên a[aơ, kơl an nau u\ch khám săm ji ân [on lan ăp n’gor tâm Tây Nguyên ndrel 2 dak băl Lào ndrel Campuchia.

Ngih dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên geh rnoh hvi bơi tât 12 ha, geh ndâk tâm trong mrô 184 Trần Quý Cáp, Phường Tự An, nkuăl [on têh Buôn ma Thuột, n’gor Dak Lak, geh 1.200 nsưng bi\ch săm ji, đah rnoh ntuh kơl rlau 1000 rmen tă bah tơm prăk trái phiếu Chính phủ. Ngih dak si geh ndâk ntơm năm 2010, nchrăp jêh tâm năm 2013 yơn yor geh nau kol tâm rnôk ntrơn ntu\k nkra yor ri ma mbrơi rđil nau nchrăp. Tât rnôk ao, lam di\ng le\ 7 ngih đah 26 khoa săm ji ho\ jêh, to\ng nau u\ch khám săm ji ân [on lan. Nai dak si Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Ngih dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên, ngơi:

Phung hên ho\ pă ăơ jrâu kan ndrel ntu\k gay ma săm ân tâm di. Ngăn lah ntu\k jrâu rek, ho\ pă 15 jrâu gay ma săm ueh ngăn, der nau gu\ kâp rek bah nu\ih ji. Bah năp nơh, tâm ngih dak si ơm phung hên knu\ng geh 6 jrâu rek dơm”.

Dơi saơ du ngih dak si têh, ueh nâp tâm nkuăl nơm geh leo lăp kan, kơt lah ăp nu\ih ji saơ geh nau rhơn ngăn. Wa Lê Ngọc Thập, ta nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột nkoch:

Hăn khám tâm ngih dak si aơ ueh ngăn, ntuk gu\ kâp khám ko\ ueh. Kơt lah ueh ngăn hôm. Hôm nau leo khám nau ji ri hôm kâp nar khay gay ma năl, hôm a[aơ hin nu\ih gu\ săm tâm ngih dak si tâm di nuih n’hâm ngăn mpeh nau hăn ro ndrel ăp ntil bah ngih dak si”.

Đah ăp nu\ih geh nau ji jru, gu\ bi\ch săm tâm ngih dak si jong nar, nau geh săm tâm ngih dak si mhe, hvi têh ri ko\ bonh oi nuih n’hâm nu\ih ji. Wa Nguyễn Văn Cảnh, ta xã Ea Tiêu, nkuăl Cư Kuin ân gi\t, bah năp nơh păng geh săm tâm nkuăl [on têh Hồ Chí Minh ndrel khoa Ung Bướu, ngih dak si Đa khoa n’gor Dak Lak yơn ntu\k săm ndrel gu\ gu\ ri rhăt ngăn, nu\ih ji âk yor ri ma vay bi\ch tâm ndop nsum. Rnôk geh leo tât ngih dak si mhe, păng du\t n’hâm rhơn ngăn saơ ngih dak si nâp uieh, jrâu bi\ch kloh aih. Wa Nguyễn Văn Cảnh, ngơi:

Gâp ji ung thư klơ soh ho\ geh khuch sa rêng tât nting. Gâp hăn ngih dak si Sài gòn săm 5 tơ\ hôm. Si\t tât n’gor ri geh nau săm ko\ tâm kơt ma nê đo\nhg, lo\ geh êp ngih nơm. Ngăn lah tâm ngih dak si mhe gâp saơ nâp ueh, nsưng bi\ch têh hvi, ueh ngăn, mô di kơt ntu\k gâp săm ơm ta Sài gònd bar he enu\ih ji bi\ch nsum du sưng, hôm ta aơ ri nu\ih ji bi\ch du hê bu sưng ri ueh ngăn”.

Ta ngih dak si Đa khoa n’gor Dak Lak, khoa ung bướu vay âk ir nu\ih yor rnoh nu\ih ji săm ta aơ âk rlau 2 tơ\ rđil rnoh sưng. Ntrơn tât ngih dak si Đa khoa nkuăl Tây Nguyên, khoa Ung bướu ho\ geh ntop tay 50 nsưng bi\ch săm, đah jrâu bi\ch têh. Nau aơ [ư nu\ih ji ueh tâm nuih n’hâm, u\ch săm ji, n’huch nau mi\n ân cán bộ nai dak si. Nai dak si Nguyễn Đăng Giáp, Kruanh khoa Ung bứơu ngơi:

Rnôk tât ntu\k gu\ săm mhe, khoa Ung bướu geh pă ân tâm dăp tal bar. Ti\ng nau dơi kâp dơn ri dăp tal bar aơ geh nau leo lăp bich săm nklăp 100-120 nu\ih. Yơn mpeh nau têh hvi ri mra dơi ân 150-170 nu\ih ji. Nkô| nau bah khoa Ung bướu ndrel n’ăp ngih dak si rnôk tât ntu\k mhe mô hôm ân geh bi\ch 2 hê du sưng, ỷo ntu\k aơ têh hvi, kloh aih. Yor ri ma hên u\ch nu\ih ji mra geh kơl an âk lơn tâm ngih dak si mhe aơ”.

Ndrel đah nau [ư ân jêh nâp ntu\k ntu, ngih dak si hôm geh ntuh kơl tay ndoh ndơ máy móc ueh mhe ndrel ndâk tay du đê| khoa kơt lah Lão khoa, Ngoại ntang ntơh, trong chrach, Kơl săm tâm lay nuih, to\ng dơi nau uưch khám săm ji nar lơn hô bah [on lan. Pơk trong nơih ân [on lan tâm n’gor Dak Lak lak lah êng ndrel nkuăl Tây Nguyên lah nsum to\ng ndơ do\ng nau kan yeh mhe nkre tâm nkuăl. N’huch nau leo săm tât ntu\k ba lơ, rgop Nau têm nkrem prăk do\ng ân nu\ih [on lan geh nau ji./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng