Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2020

VOV4.M’nông: Lôch 3 nar nsrôih pah kan, ngăch ndăn, răp jăp, tâm nuih n’hâm bah nău Tâm rnglăp- Geh nău tâm ban- Rgâl mhe- Hun hao, đah nuih n’hâm dơn kan âk bah ăp nu^h ntơh măt, kêng măng 21/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tâl III, năm kan 2020- 2025 [ư n’glôch jêh.

Đại hội tâm pă [ư 5 ntu\k rgum tơm tâm nchră n’hanh tâm ban u\ch an nău mbơh chính trị, nău mbơh uănh năl rbăn lhơ bah Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm kan 2015 - 2020; Nghị quyết bah Đại hội, tâm nchră dơn ngoăy bôk nău kan n’hanh jao an Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm kan 2020 - 2025 djăt nău rgop bah Đại hội lôch ăp to\ng, an do\ng n’hanh t^ng [ư. Tâm rơh n’glôch jêh, 45 uỷ viên tâm Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ho\ ntoh măt Đại hội. Wa Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng dơi nsing nơm sơch [ư tay Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm kan 2020 – 2025.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương