Pơk uănh mông nar djăt: 16/9/2019

            VOV4.Mnông: Bâh bôk năm tât a[aơ, Khoa y học Nhiệt đới, ngih dak si têh n’gor Kontum geh dơn 9 nu^h ntưp nău ji ndir mơr dơ\, geh 4 nu^h ntưp đah nău ji. Le\ 4 nu^h aơ gu\ ta xã Đăk Ui n’hanh xã Ngọc Réo, nkuăl Đăk Hà, đah năm deh bâh 11 tât 26 năm deh. Bâh nău mât săm nu^h ji le\ ntơm s^t lôch săm ta ngih dak si bâh nar 21/8 tât 11/9. nău mbơh bâh ngih dak si têh n’gor an g^t, kơp tât a[aơ, săk soan bâh ăp nu^h ji le\ dơi oi n’hanh geh s^t ta jay. A[aơ hôm du hê nu^h ji Y đeo 12 năm deh, thôn Đăk Wơt Ýôp, xã Hơ Moong, nkuăl Sa Thầy hôm nha gu\ săm ta ngih dak si Khoa y học Nhiệt đới n’hanh dôl kâp nău geh ua\nh năl mham bâh Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng