Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2017

             VOV4.M’nông: Lah ăp khay bôk năm 2017, nau ji rtoh trong mham rgum ngăn tâm ăp nkuăl kơt Nkuăl [on têh Pleiku, Ia Grai n’hanh nkuăl Phú Thiện bah n’gor Gia Lai, ri a[aơ nau ji rtoh trong mham lo\ ntoh âk ngăn tâm nkuăl Chư Prông đah nklăp 52 nuih. Rđil ăp năm, rnôk aơ ê di lah rnôk geh srê rtoh trong mham âk.

              Yơn lah, nau ntoh lơn âk nu\ih ji mhe ta 9 xã n’hanh 16 thôn, [on tâm nkuăl Chư Prông tâm rnôk bôk yan mih ân saơ nau lơn âk bah ji rtoh trong rse mham lah nau klach rvê ngăn. Ntu\k kan ngih dak si njrăng n’gang n’gor Gia Lai ho\ pă tât ăp nkuăl Chư Prông 20 lít dak si, nkre leo 8 máy mpuh hoá chất tâm ăp ntu\k geh srê rtoh luh gay njrăng rdâng nau tât âk bah srê rtoh trong mham tâm nkuăl./.

                                                                                                                             Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương