Pơk uănh mông nar djăt: 24/7/2015

VOV4.M’nông - Rgum nchră mpeh Dak lêng đah nkô| nău “Ntrôl kan ndrel lam ntur neh yor đăp mpăn, tâm rnglăp bah nkual dak lêng châu Á” le\ [ư bah nar 22-23/7 ta Tokyo, Nhật Bản. Ta r[u\n nchră, âk nău tâm nchră đah nu nău khlay n’hanh rblang tâm di le\ [ư kloh na nê| nău [ư bah Trung Quốc kơt, bu\l brôi ndâk [ư gôl dak, ndâk [ư trong mpăr, do\ng gôl dak [ư pâl nđaih, ntăm n’gân ndrơng koar pring… ta nkual dak lêng.

                                        toan canh hoi thao.JPG

                                                                       Ntu\k rgum nchră

Âk nău rgop le\ dun nău mô tâm di bah nău kuăl lah “Trong 9 gưl” ma Trung Quốc gluh an, nkre ndơ\ ăp trong mkra tâm di, nsing tâm nu nău na nê| t^ng Luật lam ntur neh gay mkra du trong đăp mpăn ăp nău tâm pit ta nkual aơ. Mpeh nău kuăl êng “Trong 9 gưl” bah Trung Quốc ta dak lêng, wa Yojikoda, Groi Đô đốc ơm Hải quân Nhật Bản an lah, aơ lah du nău kuăl êng mô geh nkô| nău tâm di bôl nsing tâm kăl e Trung Quốc mô lah luật dak lêng bah Liên hợp quốc.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương