Pơk uănh mông nar djăt: 13/8/2020

VOV4.M’nông: Tăng nău lư Tổng Bí thư ơm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu roh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Kruanh rđău kan Hàn Quốc, Kruanh rđău kan Cộng hòa Ni-ca-ra-goa, Kruanh rđău kan ăp Đảng ho\ njoăl nău rngot klâng tât Kruanh rđău kan Đảng, Ngih dak, [on lan Việt Nam n’hanh rnăk wâl ur kon wa Lê Khả Phiêu. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ho\ njoăl nău tâm pă rngot klâng tât Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tâm si [u\t njoăl, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nchih mpơl nău tâm pă rngot klâng jru tât Đảng, Chính phủ, [on lan Việt Nam n’hanh rnăk wâl ur kon wa Lê Khả Phiêu; m^n lah wa Lê Khả Phiêu lah kruanh rđău kan cách mạng ơm, nu^h kan chính trị têh blău, an le\ du bông nău rêh tâm n’gâng kan hun hao, dơn ngoăy neh dak n’hanh n’gâng kan rdâk njêng chủ nghĩa  xã hội bah Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Mun chê in ho\ njoăl săm [u\t pă nau rngot klâng đah Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng. Tâm nau njoăl, ntoh măt ân Chính phủ ndrel [on lan Hàn Quốc, Tổng thống Moon-chê-in njoăl nau pă nau rngot đah [on lan Việt Nam, rnăk vâl drâu Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu, ân lah Tổng Bí thư ơm Lê Khả Phiêu ho\ geh âk nau kan khlay ân nau hun hao bah Việt Nam tâm nau hun hao bah nau tâm boh bar dak Việt Nam-Hàn Quốc. rđau kan Đảng ho\ geh nau njoăl tâm pă nau rngot đah Rđau kan Đảng, Ngih dak, [on lan Việt nam ndrel am rnăk vâl wa Lê Khả Phiêu, tâm nê geh: Rnâng kan rđau kan Trung ương Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít, Kruanh Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Venezuela, Groi Kruanh, Bí thư [ư nau kan tâm nchră đah dak ba dih Đảng cộng sản Brazil./.

  Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng