Pơk uănh mông nar djăt: 18/12/2019

VOV4.Mnông:--Ta nkuăl [on têh Hồ Chí Minh le\ geh [ư rơh rgo\ jă nău kan pă mham tâm kơl Tết Canh Tý- rơh tâm nđur năm mhe gur năm 2020. đah nău mbơh “ntruh mham pă an- nău ro\ng gu\ tay”, nău tâm mâp năm mhe gur năm 2020 geh tât rbăn nu^h tât râng, tat kơl pă mham kơl an nu^h ji. Aơ lah rơh rgo\ jă pă mham du\t têh tâm năm 2020, đah bôk nău mpo\ng bâh a[aơ tât nar 1/3/2020 dơn geh 56 rbăn du\ng mham, mât đăp mpăn rnoh mham ntêm nkrem tâm ăp nar rlu tết dương lịch, tết Canh tý lah 15 rbăn dung mham. Ta rơh tâm nđur ôi nar naơ, le\ geh klâp ma 1 rbăn đơn bị mham geh pă an mham.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương