Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.M’nông: Tâm nchră bah neh dak n’hao nau blau pah kan Việt Nam ho\ ntơm geh [ư ta ngih kan Quốc gia, Hà Nội đah nau rđau kan bah Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Rlau 100 ntoh măt râng nau aơ lah ăp ntoh măt bah ăp ntu\k mât kan Ngih dak, ăp ntu\k kan bah lam ntur neh, ăp nu\ih blau kan, âk rmôt kan, ntu\k kan tăch rgâl têh, ntoh măt ăp n’gâng kan nti\m nti ndrel ăp nu\ih nti.

Nar aơ, nau tâm nchră rgum 3 nau kan chính trị ntoh nau khlay bah nau tâm rgop ngih săm [u\t ndrel ntu\k kan geh: Nau tâm nchră nkô| “Nu\ih geh nau blau kan-Ntrong pơk gay n’hao nau blau pah kan ndrel n’hao n’hâm ntul rlong nu\ih pah kan Việt Nam” ndrel nau tâm nchră “Ntu\k kan tăch rgâl hăn nsum đah nau rgâl mhe ndrel n’hao nau nâp nâl nau nti\m nti kan”.

Bah năp nê, kêng măng naơ êp nau ký ton nau nchră tâm boh kan nsum đah N’gâng kan nti\m nti kan pah, du đê| ntu\k nti nau kan đah rlau 30 ntuk, rmôt kan têh, mbơh pă nu\ih pah kan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng