Pơk uănh mông nar djăt: 12/4/2019

VOV4.Mnông – Măng aơ, (12/4-jêng lah nar 8/3) Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2019 na nê| ntơm [ư. Đah nău u\ch ndâk njêng n’hanh rdâk [ư Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng jêng ngoay tâm ăp lễ hội rup gui bah lam dak, Lễ Giỗ tổ năm aơ geh tay âk nău mhe.

Nar aơ ntơm [ư hội Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2019

Lơn lah nău mhe dơi n’gor Phú Thọ mbơh [ư năm aơ lah nău ntru\t nsôr ăp rnăk wâl ta lam n’gor nchrăp “dông piăng nkah g^t” răm m’ak gay nkah g^t n’hâm soan u, che. Năm aơ, Mpôl rdâk [ư nsrôih mât tay nău r[o\ng “5 mô” ta Lễ hội, ne\ lah:

Ăp nău [ư lễ hội ntơm [ư rho\ an năch pâl nđaih ăp ntu\k

 

Mô geh nu\ih dăn dan, mô bâp kol ndeh; mô jă dô|t năch n’hanh geh nu nău n’hao rnoh khlay, nu nău geh “nsâm hao”; mô geh ăp nău tih prêng goam tâm lễ hội n’hanh mô geh roh kloh ueh ntu\k ntô gu\ âm ta nkual lễ hội n’hanh ăp nkual nsum mpôl êng ta Đền Hùng.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng