Pơk uănh mông nar djăt: 23/2/2019

            VOV4.Mnông: Đah nău kan tăm tao t^ng dâng lo\ têh, tâm rgop ndrel gay ma njêng du ntrong pah kan ueh, săk rnglăy dôl lah ntrong kan ueh ta ăp [on lan rnoi đê| bâh nkuăl Kbang, n’gor Gialai. Bâh nău kan aơ, [on lan ta ntu\k le\ geh nău rgâl mhe tơm tâm ntrong pah kan gay ma geh nău dơh nơih bah ach o nâp nâl.

 

            Nar bôk năm mhe, wa Đinh A Chi, ta [on Krối, xã Lơ Ku, nkuăl Kbang, n’gor Gialai ndrel đah ăp nu^h kan ndrel tâm rmôt tăm tao ta [on tât chop dâng lo\ tao. Aơ lah dâng lo\ rlong kan têh bôk năp bâh [on, geh [ư bâh năm 2017. dâng tăm tao ueh nđir le\ bơi sreh tơm yan tal 2. wa A Chi an g^t, păng tâm rgop rnoh neh 5,5 sào, yan ba năp ns^t geh klâp ma 50 rkeh prăk, kơp rnoh âk lah rlău 60 tấn tơm tao. Năm aơ, nău geh tao nchroh geh âk lơn, ton mbra ns^t nău geh âk lơn.

            “Gâp kơl ăp nu^h kan tahen ơm, gâp rgo\ jă nu^h tahen ơm, [on lan tâm [on way [ư t^ng ueh nău ntru\nh trong kan bâh Đảng, pháp luật bâh ngih dak, nsrôih pah kan jan sa gay ma jut jăng ach o. geh ngih dak ntuh kơl tăm tao, khoa học kĩ thuật jêng nău geh du\t săk rnglăy. Êng rnăk vâl gâp tăm geh 5,5 sào dơm yơn nău geh 60 tấn tao jêng ăp nu^h u\ch rhơn da dê”.

 

            Wa Đinh Bới, kruanh rmôt tăm tao [on Krối an g^t, [on lan mbra dơi [ư dâng lo\ têh lah bâh geh nău kơl săk rnglăy bâh nău nchrăp kan n’huch ach o nâp nâl ta nkual Tây Nguyên. Ăp nu^h tât râng nău kan aơ le\ rngôch lah nu^h ach o. a[aơ bâh geh rnoh ntuh kơl bôk năp bâh nău kan lah ntil, phân poh, [ư neh, ndrel đah nău tâm rgop đah ngih máy gay ma mât đăp mpăn ueh geh ntu\k tăch [ư an nu^h [on lan đăp mpăn nău pah kan jan sa. A[aơ le\ geh 17 rnăk tât râng kan ta rnoh neh rlău 16 ha. Ta dâng lo\ aơ, máy mok le\ geh do\ng le\ rngôch bâh nău tăm tât sreh tơm. Bâh ne\, yan ba năp, dâng tao an nău geh 105 tấn/ha, rlău đah nău geh tao râng geh tâm nkuallah 60-70 tấn/ha. Bâh ne\ nău geh hao âk, lah nău dơh nơih gay ma [on lan tâm [on bah ach o nâp nâl.

            “Du\t lah ueh nău nchrăp kan n’huch ach o nâp nâl le\ kơl an [on lan hên [ư t^ng nău kan dâng tăm tao têh aơ. Ê lor [on lan mô geh rnoh kan gay ma ntuh kơl, yơn a[aơ r^ [on lan le\ dơi tăm hôm. Ma nău aơ [on lan tâm rgop kan ndrel, ndrel pah kan r^ ntuh kơl dơh lơn, nău sreh tơm dơh đo\ng n’hanh săk rnglăy wa\ng sa âk lơn. Rnoh neh tăm tao bâh [on lan tâm ban nău geh bâh [on lan mbra ăp nar lơ ma hao”.

 

            Lơ Ku lah xã du\t jêr jo\t ta nkuăl Kbang đah bơi tât 800 rnăk [on lan, klâp ma 3.200 nu^h n’hanh nu^h rnoi đê| geh tât rlău 80% rnoh nu^h, du\t âk lah nu^h Bahnar. Xã a[aơ geh rnoh neh tuch tăm âk, dơh nơih an ăp ntil tơm gleh nar. Tâm ne\, tơm tao le\ geh tăm bâh âk năm ba năp yơn săk rnglăy mô âk yor [on lan pah kan nchrah nchrai, ntuh kơl mô tâm ban.

            Nău kan dâng lo\ têh ta xã rơh bôk năp geh mbơh [ư lah ta năm 2017, rnôk nău kan n’huch ach o ta nkual Tây Nguyên kơl an. Tât rnôk aơ, le\ geh 7 rmôt rnăk, ta 5 [on đah klâp ma 100 rnăk tâm xã geh nchrăp nău kan kơl an tăm  bơi tât 100 ha tao t^ng dâng lo\ tăm tao têh. Dơi geh ntuh kơl tâm ban, săk rnglăy, nău wa\ng sa bâh nău kan aơ lah na nê| đah nău geh, nău ueh rlău đah ăp rnoh neh tăm tao ta nkual. Wa Hồ Nam Dương, kruanh UBND xã Lơ Ku, nkuăl Kbang, n’gor Gialai an g^t, nău kan dâng lo\ têh đah nău tâm rgop na nê| bâh [on lan kan lo\ mir, [on lan kan lo\ mir đah ngih máy mbra lah ntrong kan tơm khlăy bâh xã tâm let năp tay.

            “Tơm tao r^ [on lan le\ tăm jo\ hôm. Yơn lah, bâh ntơm geh nău kan n’huch ach o r^ xã ntơm mbơh [ư nău kan dâng lo\ tăm tao têh aơ. Tâm ăp năm tât tay r^ mpôl he mbra pơk hvi nău kan bâh săk rnglăy nău kan n’huch ach o gay ma mbơh [ư ta ăp dâng lo\ têh ta ăp [on gay ma [on lan hun hao pah kan jan sa n’hanh săk rnglăy wa\ng sa âk lơn”.

            Ăp rnoh neh dăch meng geh rgop nsum, nu^h ach o, [on lan kan lo\ mir tâm rgop ndrel gay ma ndrel [ư nău kan t^ng trong pah kan jan sa têh, do\ng tâm ban mpeh nău khoa học, kĩ thuật. ne\ ngăn lah du rơh rgâl mhe tâm ntrong kan rgâl mhe nău pah kan jan sa bâh [on lan nu^h Bahnar ta xã Lơ Ku, nkuăl Kbang rnôk geh [ư ntu\k rlong tăm tao têh. Nău kan dôl an saơ săk rnglăy âk n’hanh geh nău dơh nơih gay ma pơk hvi tâm lam nkual, kơl an [on lan ta xã du\t jêr jo\t aơ bah ach o nâp nâl.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng