Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2019

           

            VOV4.M’nông-Tâm 40 năm ba năp, wa K’Hiếu, ta tổ dân phố Xoan, nkuăl [on têh Đinh Văn, nkuăl Lâm Hà, n’gor Lâm Đồng, le\ vơt dơn rong 9 oh kon se kon đơi, quet nte s^t mât rong. Nuih n’hâm ueh, tâm ban u\ch đah ăp nău rêh jêr jo\t bâh nu^h me K’Ho ê ho\ tă du tơ\ deh nse du\t di rnê. Tuấn Anh, phóng viên radio nău ngơi VN geh nău nkoch.

 

            Jay đar ơm tâm trong njônh ta tổ dân phố Xoan, nkuăl têh Đinh Văn, nkuăl Lâm Hà, n’gor Lâm Đồng bâh rnăk vâl wa K’Hiểu tâm 40 năm ba năp ê ho\ tă rngơt bâr gơm bâh ăp oh kon se mô lap tâm nău rêh. Aơ lah ngih jay tâm pêt tâm kơl ma nu^h mê| kon đơi K’Hiếu 60 năm deh an 9 nu^h kon rong. Oh K’Lực, nu^h kon tal 6 tâm rnăk vâl na nê| aơ, an g^t, bôl ma ăp oh yuh mô di yor mê| K’Hiếu deh, yơn le\ rngôch tâm pât tâm ro\ng hôm rlău ndul mham đo\ng.

            “Wa K’Hiếu nkoch, ăp oh kon se kon đơi geh nklơi lah nt^t mpơl nău rêh săk nơm tâm rlău 50 năm ba năp. T^ng nău way bâh nu^h rnoi đê| ta Tây Nguyên, lah ur kh^t ơm, nu^h sai plơ\ s^t đah mê| bơ\ oh nô rnăk vâl nơm, nklơi le\ rngôch drăp ndơ n’hanh oh kon an mpeh mpôl ur mât. Rnôk wa mhe hao 7 năm deh, mê| mô lap geh nău ji kh^t. I bơ\ le\ nklơi tay wa tâm jay êng du hê. Ăp năm khay mô geh mê| bơ\, wa K’Hiếu hăn lêng lang ăp ntu\k, nju\nh oh mât kon an bu gay ma geh ndơ sa, geh bum sa. Tât têh oi wa hăn kan [ư mir jik pih ta ăp [on dâng, [on lơ. Saơ geh 3 oh nô K’Len, K’Lễ, K’Hiếu geh bơ\ nklơi lôch mê| kh^t, nu^h bu ur K’Hiếu ndơ\ 3 mon jê| s^t mât. Lôch ne\ geh dơn s^t tay 6 oh êng geh mê| bơ\ nklơi leo s^t rong đo\ng.

            Wa K’Hiếu nkoch: Lah saơ ăp oh mon geh nklơi êng lah gâp du\t yô| nđach, dăn rong bôl ma săk gâp nơm du\t jêr jo\t.

            “Gâp hôm nha jê| ntơm nơh rêh lêng lang, mô geh  rnăk vâl, mê| bên gu\ ndrel. Jêng lah rnôk gâp saơ oh kon se kon đơi kơt ne\ gâp rngot ngăn. Yor ne\ ma gâp dăn leo s^t rong ma mô kâp m^n tât nău jêr jo\t. gâp kanu\ng m^n tât săk gâp nơm [ư mê| an ăp oh kon đơi ne\ geh ntu\k nsing nde dơm”.

Saơ K’Hiếu mât êng an oh kon se kon đơi mô dơi, bu klô ndăm K’Déo gu\ ndrel du [on le\ u\ch ro\ng. bôl ma mê| bơ\ du\t mô an, K’Déo le\ nsrôih rlet nău way, gu\ nsum jay đah bu ur kon đơi, ndrel mât rong ăp oh kon se kon đơi.

Wa K’Déo nkoch, wa K’Hiếu geh nău ji jêng mô dơi deh kon. Yơn ur sai wa du\t rhơn yor geh tât 9 nu^h kon gu\ nsum.

“Bôl ma gâp mô geh deh khân păng yơn ro\ng, mât khân păng kơt kon gâp nơm deh. Kăl e nơh ach o ngăch mô geh dak toh rong an khân păng, ur sai hên tăch prit, tăch phe, tăch ndơ aơ ndơ ri gay ma geh prăk rvăt dak toh an kon. A[aơ khân păng le\ têh kuăng,  khân păng geh ur geh sai hên rhơn ngăn”.

Tâm 9 nu^h kon, a[aơ 6 nu^h le\ geh wa K’Hiếu ôp ur gu\ sai. Du hê nu^h mô lap geh nău ji le\ kh^t. a[aơ hôm 2 hê kon bu klô quet nte, du hê cheh măt, du hê bru\t ndrăng, dôl geh bar hê ur sai wa mât rong ăp nar. Ăp oh kon bâh wa K’Hiếu le\ geh rnăk vâl êng yơn hôm nha mât pêt tâm ro\ng mât kơl an bar hê oh mô lap geh nău ji ne\ đo\ng.

T^ng nău mbơh bâh wa Nguyễn Thái Duy, kruanh Uỷ ban MTTQ Việt Nam nkuăl têh Đinh Văn, nkuăl Lâm Hà, n’gor Lâm Đồng, wa K’Hiếu mô dơn lah nu^h mê| tâm pêt tâm kơl, ma hôm nha lah nău ntoh ang rlet rlău ăp nău way mô ueh mô di tâm ntu\k rêh jêng mpôl rnoi đê|. A[aơ wa [ư kruanh rnâng kan mặt trận thôn, hăn bôk năp tâm nău kan rgo\ jă [on lan nu^h K’Ho jut jăng ăp nău way mô hôm tâm di, nsrôih tât râng rdâk njêng nkuăl [on têh ueh mhe.

“Ntơm nơh nkual [on lan rnoi đê| nău nđăp nsông [on lan way [ư jo\ nar, yơn lah wa K’Hiếu rgo\ jă [on lan nđăp snông mô mpu\ng lir. Nău kh^t njor mô an jo\, t^ng nău way bu an 4 tât 5 nar mơ hăn tâp yơn a[aơ kanu\ng 36 mông lah [on lan le\ hăn tâp. Rnôk rnăk vâl geh oh kon hăn tahen mô lah geh nău kan r^ wa K’Hiếu tât ôp khâl, rgo\ jă nău m^n nău kan gay ma oh kon [ư lôch nău kan”.

Đah ăp nău tâm rgop an ntu\k rêh jêng, wa K’Hiếu le\ rhơn rnê geh Đảng, ngih dak pă an âk nklâm ndơ têh khlăy. Yơn nău rhơn du\t têh bâh wa lah le\ kơl an 9 oh kon se kơn đơi yor nău way mô tâm di, n’hanh nău nkhôm têh ngăn lah ăp kon rong le\ têh, wa geh tay ăp său đo\ng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng