Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.Mnông:  Đah nău Trung Quốc mbra n’hao rnoh rvăt ăp ntil ndơ tuch tăm bâh Mỹ tâm năm aơ t^ng nău tâm ton tăch rgâl rơh 1, n’gâng kan tuch tăm mât rong Mỹ an lah mô kâp an geh kơl an [on lan kan lo\ mir bâh dak aơ. Ăp nu^h [on lan kan lo\ mir ta Mỹ dôl ăp nar lơ ma knơm ta ndơ kơl an bâh Mỹ tâm 2 năm ba năp yor nău tăch ndơ an dak bah dih hu\ch yor nău duh jêr tăch rgâl Mỹ- Trung Quốc hun hao. Yơn lah kruanh n’gâng kan tuch tăm Mỹ   Sonny  an g^t, Trung Quốc mbra ntơm rvăt drăp ndơ tuch tăm bâh Mỹ t^ng nău tâm ton le\ ban u\ch. Yor ne\, ăp nu^h [on lan kan lo\ mir Mỹ mô kâp geh ndơ kơl tay đo\nh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng