Pơk uănh mông nar djăt: 12/10/2019

VOV4.M’nôngƠi kônh wa n’hanh băl mpôl bâh ntơm geh rdâk njêng nkual [on lan mhe, tơm sa play lah nsum, tơm sầu riêng lah êng, ăp nar lơ ma geh mât tăm âk nâp nâl tâm n’gâng kan tuch tăm bâh n’gor Dak Lak n’hanh jêng n’gâng kan wa\ng sa tơm bâh âk rnăk vâl. Gay ma n’hao nău geh ndơ n’hanh hun hao nâp nâl, [on lan kan lo\ mir Dak Lak le\ njêng ăp nău kan tâm rgop, njêng ăp ntu\k tăm tơm sầu riêng ueh jêng, kah, way geh mât đăp mpăn ntu\k tăch yor geh ăp doanh nghiệp knơm, an do\ng tâm nău tăch rvăt- tăch an dak bah dih.

Đah 15 nu\ih tăm ta rnoh neh bơi 15 ha sầu riêng đah ăp ntil play săk grăp nsep ueh kah kơt DONA, Ri6…. Du năm Rmôt kan ndrel sầu riêng Phước Lợi, xă Ea Kênh, nkuăl Krông pắc dôl ndơ\ an ntu\k tăch rlău 400 tấn sầu riêng. Đah rnoh rvat ta mir bah ăp nu\ih rvăt ta mir bah ăp nu\ih rvăt bah 55-65 rbăn/kg, ring geh du ha jêh nku\p prăk do\ng ns^t tay săk rnglăy bah 900 rkeh tât 1 rmen prăk/năm. Tơm sầu riêng le\ jêng tơm tăm ns^t tay nău rgâl têh đah nău rêh bah ăp nu\ih rmôt kan ndrel. Wa Nguyễn Văn Lưu, Nu^h rmôt kan ndrel sầu riêng Phước Lợi, xă Ea Kênh, nkuăl Krông Pắc, n’gor Dak Lak nkoch:

           “Nău râng lăp VietGap he [ư sầu riêng kloh ueh, geh tu tơm nkra njêng. Tal 2, [ư geh play sầu riêng ue\h đăp mpăn, nu\ih [on lan đăp mpăn tăch dơi khlay”.

          Gay geh nău răm ne\, wa Nguyễn Thị Thanh Thảo, Kruanh rmôt kan ndrel sầu riêng Phước Lợi an g^t: đah nău way [ư “Hăn nkăt wơt bôk” trong r[o\ng bah ntu\k tăch, ăp nu\ih bah Rmôt kan ndrel sầu riêng Phước Lợi le\ kơt do\ng nkra njêng t^ng di tuch tăm hữu cơ VietGap n’hanh dôl [ư tơm sam [u\t mrô joi tu tơm ndơ gay tâm di ăp rnoh tâm di tăch n’gluh di trong, bah ne\ n’hao nău khlay bah ndơ. Ăp nu\ih rmôt kan ndrel le\ dơi râng tiăr nti, nt^m trong blău mhe lo\ mir ueh, nău wât mpeh đăp mpăn ndơ n’hanh trong do\ng phân poh, dak si mpa rong tơm tăm, mât chăm n’hanh pe\ sầu riêng. Nău tăm t^ng di VietGap hôm kơl nu\ih [on lan đăp mpăn mpeh rnoh khlay n’hanh ntu\k tăch đăp mpăn.

          “Rnôk ndâk njêng rmôt kan ndrel sầu riêng Phước Lợi mpôl hên u\ch [ư jêng geh ndơ kloh ueh, đăp mpăn di trong VietGap n’hanh êp tât mpôl hên [ư joi nu nău tu tơm r[o\ng tât geh ndơ âk đăp mpăn ueh kah gay to\ng an ntu\k tăch”.

          T^ng wa Nguyễn Hoài Dương, Kruanh N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan Dak Lak, lam n’gor a[aơ geh rlău 6.00 ha sầu riêng; tâm ne\, rnoh neh sầu rêng le\ play 3.500ha, rgum du\t âk ta ăp nkuăl Krông Pắc, Krông Năng, nkual têh Buôn Hồ… tơm tăm sầu riêng ta Dak lak le\ ns^t tay nău geh âk an nu\ih [on lan, âk rnăk knơm sầu riêng le\ hao rklaih ach o nâp nâl. Ndrel đah ăp ntil tơm sa play êng, nău way kan lo\ mir Dak Lak dôl ntru\t nsôr nu\ih [on lan tăm sầu riêng râng tâm ăp rmôt kan tâm rgop mpeh sầu riêng gay dơi kơl tâm pă nău blău ơm. Lơn lah dơi [ư jêng nkual tăm rgum gay [ư jêng nkual way tăm dơi dơh kơt do\ng khoa học kỹ thuật tăm tâm ban le\ rngôch.

           “Lah he dơi jêng ăp nkual rgum ri mbra geh ntu\k jêng ăp rmôt kan ndrel, ntu\k tâm rgop ndrel. Jêng geh ăp ntu\k tâm rgop, rmôt kan ndrel n’hanh tăm tơm sa play ri ns^t tay du\t âk nău dơh n’hanh săk rnglăy. Ntu\k tâm rgop ndrel mbra ntung nthoi đah nu\ih [on lan n’hanh doanh nghiệp gay doanh nghiệp rhăt jăp kan ndrel, ntuh kơl, bah ntil ueh tât rnôk rgâl hao, kơt do\ng công nghệ mhe, joi tu tơm, ndâk njêng moh êng an ăp ndơ. R[o\ng trong nkra njêng t^ng nkual rgum [ư nkô| nău an nău jêng ăp ntu\k tâm rgop ndrel lah r[o\ng trong hăn khlay”.

          Rgâl nkra njêng lo\ mir t^ng trong đăp mpăn dôl mbrơi jêng nău wât êng bah ăp nu\ih [on lan ta xă Ea Kênh, kơt ăp nkual sầu riêng bah Dak Lak. Aơ lah n’gâng tơm nâp nâl gay mât [ư ue\h, lăp âk ntu\k tăch rgâl, n’hao nău geh. Knơm trong hăn aơ, rnoh ntil nău geh [on lan le\ geh rnoh hao ndal, nta nơih gay ndơ\ [on lan tâm lvang ndâk njêng thôn [on mhe đah âk rnoh ntil ndơ n’hao prêh./.

 

          Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng