Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông –  Ta n’gor Kon Tum, nuh srê ndâr pưm nko le\ geh ntưp du\t âk. Tâm 3 năm: 2016, 2018, 2019 ta ntu\k geh 17 nu^h ntưp nău ji aơ, tâm ne\ geh 3 nu^h kh^t. n’hanh kanu\ng bâh bôk năm 2020 tât a[aơ ta n’gor Kon Tum le\ ntoh geh 10 nuh srê đah 20 nu^h ji, tâm ne\ geh 9 nu^h geh mô nă ir hô. A[aơ, ta ntu\k kan dak si nkuăl Đăk Tô n’hanh Sa Thầy geh 4 nu^h ji ndâr pưm nko ndrel đah 9 nu^h êng mô nă hô dôl geh ua\nh săm.

 

- Lor lah dăn lah ue\h Nai dak si le\ an mông nar rơh tâm ôp aơ. Ơi nai dak si, na nao tâm âk năm bah năp, ăp năm ta Kon Tum ntoh đo\ng ntu\k srê ndâr ko. T^ng Nai dak si ntu\k nkô| nău jêng tât nău aơ mêh ?

- A[aơ geh du gâl du\t âk nu^h [on lan ta rnoh năm têh mô dơi geh cho\l đah srê dâr ko, yor bah năp đaơ mô dơi chuh vaccine ndâr ko n’hanh ngăn lah ăp nkual jru ngai, jêr jo\t

Bah meng ne\ nău cho\l bah vaccine ndâr ko geh đêt tâm 10 năm n’hanh n’hu\ch t^ng năm khay lah mô dơi chuh ntop; yor ăp nău geh răk rao mô đăp mpăn, nău wât mât săk soan n’hanh dơi g^t ăp ndơ dak si hôm e đêt… [ư an ăp nu^h aơ dơh ntưp mô lah djôt n’gu ji ndâr ko, jêng ntu\k srê tâm [on lan gu\ kơt a[aơ.

Nu^h ji ndâr ko dơi săm ta Ngih dak si nkuăl Đăk Tô

 

- Bôl nău kan dak si n’gor Kon Tum le\ mbơh [ư, [ư t^ng âk trong mkra nking n’gang, njrăng srê yơn ndơ lơh ji ndâr ko mô dơi nking n’gang du trong tam n’hanh bah ?

- Jêh kơp uănh ăp năm he saơ ăp ntu\k srê dâr ko ta ntu\k le\ dơi uănh nđôi, nking n’gang ơm n’hanh tam. Yơn lah srê dâr ko hôm e ntoh. Bôk năp yor nu^h kan đêt jêng nău chuh vaccine Td njrăng ji hôm e đêt, mô ho\ dơi mbơh [ư âk, lam hvi knu\ng rgum ta ăp ntu\k srê. Hôm ta du đêt nkual geh mô dơi chuh njrăng vaccine. Bah meng ne\ tâm [on lan gu\ hôm e geh nu^h djôt n’gu ji mô dơi saơ yor r^ jêng hôm e ntoh chah chrai ta n’gor đah ji dâr ko aơ lơn lah ăp nkual jru ngai, nkual jêr jo\t.

- Dơi g^t ăp năm bah năp tâm rnôk săm an nu^h ji ndâr ko nău kan dak si n’gor Kon Tum mô geh huyết thanh rchăng n’gnag ndâr ko. A[aơ nău aơ le\ dơi mkra đo\ng lah mô ơi nai dak si ?

- Năm 2018 N’gâng kan dak si Kon Tum geh dăn đă Cục mât uănh dak si-N’gâng kan dak si manh huyết thanh rchăng n’gang ndâr ko. T^ng ne\, Cục mât uănh dak si le\ dăn đă Công ty dược phẩm y tế Đức Minh pă an ndơ aơ n’hanh a[aơ Ngih dak si Đa khoa n’gor le\ rwa\t ntêm to\ng ăp rnoh huyết thanh rcha\ng n’gang ji ndâr ko gay săm an nu^h [on lan ta n’gor n’hanh a[aơ rnoh dak si dôl hôm e.

- T^ng Nai dak si bah năp nău ntoh plơ\ tay bah ji ndâr ko, gay nking n’gang tam, bah nău ji klach aơ, nău ma nău kan dak si n’gor Kon Tum an mbơh [ư n’hanh an ntop kơl ngăn a[aơ lah moh ndơ ?

- Gay ma uănh nđôi ue\h nu nău srê ji ndâr ko ta nkual, nău kan dak si an rgum tâm ăp nău na nê| kơt bah kơi aơ:

Nkual nkhah êng săm ji ndâr ko ta ngih dak si nkuăl Sa Thầy

 

Bôk năp uănh nđôi rjăp tay ăp ntu\k srê; saơ ơm ăp nu^h ntưp mhe gay nkhah ơm; săm, nchoeng n’gang nkual, nking n’gang nuh srê mô an ntưp rêng, ntoh tâm [on lan gu\.

Tal 2 n’hao trong kan chuh to\ng ăp rnoh chuh vaccine DPT4 kơt rnoh chuh to\ng ăp an kon se bah dâng du năm geh 95% let lơ.

Tal 3 ntrôl dăng tay trong kan nkoch trêng njrăng n’gang ji ndâr ko an nsum mpôl, ngăn lah nău đă bah nău kan dak si mpeh njrăng n’gang srê dâr ko kơt nkoch trêng mpeh tam n’hanh ue\h bah chuh dak si.

Trong mkra bôk năp, tam ngăn gay nking n’gang ji ndâr ko lah mbơh [ư chuh vaccine Td (vaccine njrăng n’gang ji uốn ván-dâr ko) an nu^h bah 7 năm le\ lơ gay jêng nău cho\l ji an [on lan gu\.

Nău kan dak si Kon Tum dăn đă đo\ng Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên uănh m^n ntop kơl vaccine Td n’hanh ndoh ndơ gay mbơh [ư. Dăn đă UBND n’gor uănh m^n nta an mpeh prăk gay mbơh [ư chuh vaccine Td ta lam hvi an ăp xă geh njrăng n’gang srê gay đăp mpăn trong kan njrăng n’gang ntưp rêng lam hvi [on lan gu\.

Dăn lah ue\h Nai dak si le\ an mông an rơh tâm rgâl aơ !


Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng