Pơk uănh mông nar djăt: 8/1/2015


            Nar aơ, 8-1, Pháp [ư nar wer kh^t lam dak nkah ăp nu^h geh bu păng nkh^t ta nhih pah kan nchih báo Charlie Hebdo. Bah năp nê, tâm kêng măng ntri, 7-1, ta nhih pah kan nchih báo Charlie Hebdo ta thủ đô Paris bah Pháp le\ geh bu pănh mpruh ma phao [ư 12 nu^h kh^t n’hanh 10 nu^h êng rmanh. Aơ lah rơh rdôl lơh tâl 2 ntro\ng tâm nhih pah kan nchih báo dja lôch rơh ntu\p bom ntro\ng tâm nhih pah kan nchih báo dja rnôk khay 11 năm 2011. Tâm kêng măng ntri, nklăp 35 rbăn nu^h le\ rgum ta Paris n’hanh bar pe jât rbăn nu^h ta ăp nkual [on têh têh êng [a [a\ bah dak Pháp gay mpơl nău rngot klâng ăp nu^h kh^t n’hanh nău nuih ăl ta năp nău krit djơh bah ăp mpôl lơh ndjơh. Báo chí pháp le\ kuăl aơ lah rơh lơh ndjơh 11 khay 9 đah dak Pháp. Nu^h [on lan Pháp ri lah rjăp mpôl lơh ndjơh  mô dơn ntro\ng tâm nhih pah kan nchih báo ma hôm ntêt nkri tâm [on lan [ư tơm geh nău tâm ban bah dak Pháp đo\ng, ntêt nkri le\ ma ăp rnoh khlay n’hanh triết học ma nu^h [on lan Pháp uănh khlay n’hanh t^ng [ư./.

                                                                                    BTV:Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương