Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Mhe aơ, n’gor Kiên Giang ho\ dăn đă Chính phủ njêng nkual [on têh Phú Quốc nsing kalơ nkuâl gôl dak Phú Quốc đah rlău 40 gôl dak têh jê|. Lah dơi Chính phủ u\ch an, aơ mbra lah nkual [on têh gôl dak lêng bôk năp bah lam dak đah trong dơh soih hun hao mpeh wa\ng sa rêh jêng kon nu^h, jêng du\t rgum tât du\t âk năch pâl nđaih bah nkual n’hanh lam ntu\r neh. R[o\ng tât rdâk njêng nkual [on têh dak lêng gôl dak, năm aơ nkuâl gôl dak rgum tơm ndơ đah le\ rngôch rnoh tơm prăk ntuh kơl lam rêh jêng kon nu^h geh 25 rbăn rmen prăk; nsrôih so\k geh ngân sách 4.300 rmen prăk; [ư lôch jêh ăp nkual gu\ mhe; hun hao wa\ng sa nkre đah mât njrăng ntu\k gu\ rêh, đăp mpăn 37 rbăn ha bri. Phú Quốc mbra ơm [ư lôch jêh dăp rgum lam le\ rngôch t^ng nău dăn đă bah Thủ tướng Chính phủ, rgum droh rklaih ăp nău hôm nchiăng khan mpeh hao khlay neh, trok tâm đă ntrơn du tâm ban kơt trong kan wa\ch rgum ntuh kơl jo\ jong./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng