Pơk uănh mông nar djăt: 5/4/2019

VOV4.Mnông – Bôk nău [ư Giỗ tor Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2019 yor n’gor Phú Thọ [ư tơm geh đah nău tât râng rgop bah 3 n’gor: Cần Thơ, Nghệ An n’hanh Sơn La, mbra dơi [ư tâm 3 nar bah 13-15/4 (jêng nar 8-10/3) ta Nkual Di tích lịch sử Đền Hùng, nkual [on têh Việt Tri n’hanh ăp xă, phường kiău ma. Tât rnôk aơ, le\ rngôch ăp ndơ rho\ an Giỗ tổ Hùng Vương le\ jêh, nchrăp wơt năch tâm n’hanh dak bah dih tât râng. Kơt ăp năm đo\ng, Lễ hội năm aơ mbra dơi [ư têh ueh, rhăt jăp, mplư ryơk, đăp mpăn n’hanh ntêm nkrem. Rlău ma ne\, nkual Di tích lịch sử Đền Hùng le\ dơi nkra tay du đêt ntu\k tâm trôm n’gar. Mpôl mât uănh Di tích lịch sử Đền Hùng pă rmôt nt^m nu\ih, cán bộ kâp ta ăp đền… nchrăp nt^m an năch pâl nđaih [ư lễ n’hanh râng răm rgum.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng