Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2019

VOV4.M’nông: Nthoi tay rơh họp tâl 7, nar aơ (24/05) Quốc hội tâm nchră ta hội trường mpeh du đêt nkô| hôm êng êng bah trong nchrăp Luật mât uănh so\k soăy (rgâl nkra). Kêng măng, Quốc hội djăt si [u\t mbơh rblang n’hanh tâm nchră ta rmôt mpeh trong nchrăp Luật rgâl nkra, kơi ntop du đêt nkô| bah Luật Tổ chức Chính phủ n’hanh Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Trong nchrăp Luật rgâl nkra, kơi ntop du đêt nkô| bah Luật Cán bộ, công chức n’hanh Luật viên chức. Bah năp nê, Quốc hội tâm nchră ta rmôt mpeh trong nchrăp Luật rgâl nkra, kơi ntop du đêt nkô| bah Luật Kiểm toán ngih dak. Ăp đại biểu rnê âk, Trong nchrăp Luật rgâl nkra, le\ kơi ntop ăp nkô| khlay rgop t^ng [ư nău kan njrăng n’gang sa khâm t^ng quy định bah pháp luật mpeh njrăng n’gang sa khâm. Yơn lah, ân ôp uănh tay ăp to\ng le\ rngôch nkô| trong nchrăp Luật, groi nđôi ăp nkô| quy định ta Luật njrăng n’gang sa khâm gay quy định tâm trong nchrăp Luật nău t^ng [ư ăp trong njrăng n’gang, ban saơ, nkra rmal sa khâm tâm Nhih pah kan ngih dak nơm d^l./.

 Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng