Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

            VOV4.Mnông- Quốc hội Thái Lan măng nar 25/4 le\ geh mbơh ntru\nh đă mô hoch nklăch phiếu ntru\nh đă rgâl mhe hiến pháp du\t đê| lah tât khay 11 t^ng nău u\ch bah ăp nu^h [ư rlăng nkre lah njêng du uỷ ban m^n ua\nh mpeh nău rgâl mhe aơ. Nău ntru\nh aơ bâh Quốc hội Thái Lan le\ [ư an ăp nghị sỹ tâm rdâng du\t ji nuih yor an lah aơ lah nău kan geh [ư ntoch mông nar dơm. Rlău 1 rbăn nu^h le\ tat rgum ta bah dih ngih kan quốc hội gay ma mpơl nău u\ch đă rgâl Hiến pháp bâh khân păng. Ăp nghị sỹ bâh Đảng tâm rdâng lah Pơ Thai n’hanh Move Forward le\ hăn ta trong gay ma dun nău ntru\nh bâh quốc hội Thái Lan n’hanh mô geh du hê nghị sỹ êng bâh 2 đảng aơ geh săch đă lăp kan ta uỷ ban m^n ua\nh rgâl mhe Hiến pháp geh 45 nu^h kan.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương