Pơk uănh mông nar djăt: 23/5/2019

VOV4.M’nông: Tổng thống Vladimir Putin ho\ geh rơh kuăl điện thoại 3 ding đah nu\ih ndrel gưl kan Pháp Emmanuel Macron ndrel Thủ tướng Angela Melker, gay tâm nchră mpeh âk nau kan bah lam ntủ neh “duh” ma ăp ding ndrel uănh. Ăp rđau kan ho\ tâm nchră mpeh nau kan Xyri, tâm nê rgum tâm nau kan tâm lơh tâm nkuăl Tây Băc neh dak Trung Đông aơ, ko\ kơt lah nau ndâk du nau nchrăp nkra Hiến pháp.

Ăp rđau kan ko\ tâm nchră mpeh nau kan Ukraina tâm rnôk neh dak aơ geh rđau kan mhe, bah nê, tâm ban nau ân lah nau nchrăp Minsk năm 2015 hôm lah du nau du hê ân geh rklaih nau đăp măpn ăp nau tâm rkeh bah ăp ding./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng