Pơk uănh mông nar djăt: 23/3/2019

 

            VOV4.Mnông:N’gâng kan n’hanh nu^h [on lan xã Ea Tar, nkuăl Cư Mgar, n’gor Dak Lak du\t rhơn rnôk ta ntu\k le\ s^t tât nkual [on lan mhe. Ăp trong bê tông lâng ueh, ăp ngih jay têh kloh, ăp mir cà phê, tiu jêng nđir lah nău dơi rdâk njêng nkual [on lan mhe ma Ea Tar le\ dơi geh. Aơ lah nău nsrôih, njoat hăn khlay gay ma xã hun hao jêng ăp nău dơi têh khlăy lơn tâm ăp năm let năp tay.

 

            Ua\nh trong bê tông mhe [ư lôch, yuh H’Hoan Êban, [on Đrai Si, xã Ea Tar du\t rhơn ngăn. Yuh H’Hoan nkoch, ntơm nơh trong hăn aơ du\t jêr hăn ngăn, ta khay mih kanu\ng hăn jâng dơm. [on lan ăp nu^h u\ch geh du trong bê tông gay ma hă nsong. Rnôk ngih dak r[u\n nchră tâm mâp rgo\ jă pă neh [ư trong, r^ rnăk vâl hên kơl an dâl. 800 met vuông neh bôl lah rnoh khlăy, yơn trong hăn hôm nha khlay âk lơn.

            “Ntơm nơh trong hăn mhir, mô geh nu^h dơi hăn ma ndeh máy, mpôl hên hăn ma jâng. Gâp u\ch geh trong hăn ueh kơt [on êng. Rnôk ma ngih dak [ư trong r^ rnăk vâl hên mô nsoach neh gay ma [ư trong. A[aơ nău hăn nsong dơh ueh, hăn mir dơh đo\ng.

            Trong bê tông ntu\k tât [ư, r^ trong kao ntu\k kan bu ur xã rgo\ jă tăm hon ta ne\. leo mpôl hên hăn ta trong ueh ntơr kao si ta năp jay, yuh H’Huyên Ayun, [on Đrai Si, xã Ea Tar, nkuăl Cư Mgar, n’gor Daklak rhơn nkoch, tâm nuih n’hâm rhơn ngăn, ăp nău o\ r’ah jêr jo\t le\ aih le\ rngôch.

            “Vơt t^ng rgo\ jă jă bâh ntu\k kan bu ur xã lah rgo\ jă ăp oh yuh tăm kao si ta rgo\ trong [on bâh ăp chi hội n’hanh rgo\ jă ăp chi hội ku^h ntu bun ndok gay ma rdâk njêng nkual [on lan mhe năm 2018. rđil đah năm 2017, năm 2018 ăp trong kao ueh lơn đah ntơm. Hăn pah kan saơ bar ding trong geh kao lah du\t ueh rhơn. Tâm nuih n’hâm du\t rhơn ngăn”.

            Ndrel đah trong hăn, ăp nău kan ndơ do\ng nău wa\ng sa rêh jêng kơt điện, ngih nti, ngih dak si, trong dak bât le\ geh ntuh [ư nâp ueh, n’hao nău geh pah kan jan sa, ntuh kơl tuch tăm, ntop n’hao nău ueh ndơ, n’hao nău geh n’hanh nău rêh an [on lan, nău rêh bâh ne\ ma ăp nar lơ ma đăp mpăn. Năm 2018, nău geh râng geh du hê nu^h geh 34rkeh prăk/năm. Lam xã hôm nha 83 rnăk ach o, geh tât 4,21%. Yuh H’Brach Niê, groi kruanh [on Đrai Si, an g^t, nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ta aơ le\ ns^t nău rêh mhe an xã Ea Tar, ns^t tât nău răm rhơn an nu^h [on lan rnôk ma nău rêh geh n’hao, nđâp mpeh nău m^n n’hanh ndơ do\ng.

            “Rnôk mbơh [ư nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, năm aơ lah năm s^t tât du\t r^ năm e nơh le\ [ư lôch trong aơ saơ nu^h [on lan kơl an du\t âk. Nkual [on lan mhe r^ geh le\ rngôch nu^h [on lan geh kơl mpeh điện lôch ne\ hôm mpeh ngih nti r^ tâm [on geh ngih nti mầm non, ngih nsum tâm [on le\ geh đo\ng. hôm trong hă r^ du\t ntoh âk. Ne\ lah du nău rgâl mhe du\t âk. Nău rêh bâh [on lan geh rgâl mhe ueh. Sa tết r^ rhơn lơn đah năm e nơh.

            Bâh geh bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, nău wa\ng sa bâh xã Ea Tar geh ăp njoat hun hao na nê|, rnoh geh mpeh tuch tăm geh tât 80%, nău kan công nghiệp- rdâk njêng 6%, tăch rgâl n’hanh nău kan êng geh tât 14%, ndơ do\ng tơm khlăy geh ntuh kơl rdâk njêng. Kon hoc lôch nti THCS geh nti tay THPT geh rlău 80%. Nu^h geh nău kan mbro geh tât rlău 95%. Wa Đinh Quang Trung- groi Bí thư đảng uỷ xã Ea Tar, nkuăl Cư Mgar, n’gor Daklak an g^t, bâh nău hun hao kơt aơ, tâm năm 2019 xã mbra rgum hun hao wa\ng sa t^ng tron tăm âk ntil tơm, rong ak ntil kon rong, gay ma n’hao nău geh ta ndrel du rnoh neh. Nsrôih tât năm 2020, nău geh du hê bôk nu^h tâm xã geh tât 41 rkeh prăk.

            “Xã ua\nh năl tay nsrôih gay ma nău rêh [on lan geh n’hao, a[aơ he geh [ư tay an lôch ndơ do\ng, ngăn lah trong hăn gay ma dơh nơih tâm nău hăn nsong. Nău wa\ng sa r^ rgum hun hao mpeh tơm tăm âk ntil, tâm âk ntil tơm tăm r^ tăm tâm breh gay ma n’hao nău geh, lôch ne\ pơk hvi nău mât rong”.

            Ea Tar nar aơ le\ rgâl săk mhe, nâp dăng têh ndro\ng, ăp ngih jay têh ueh, kloh aih, nău rêh ueh mhe, g^t blău dôl njêng na nê| tâm ăp nu^h ăp rnăk..le\ rngôch njêng nău ueh mhe đah ăp nău rêh hơm răm.

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng