Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 1/7, ta nkual [on têh Kon Tum, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh [ư tâm nchră ăp Câu lạc bộ Lý luận mom rku\m Tây Nguyên năm 2020 đah nkô| “Druh ndăm Tây Nguyên du nuih n’hâm nsing nơm đah Đảng”. Ta rnôk rgum nchră, ntơh măt 5 Câu lạc bộ Lý luận mom mpeh ăp n’gor: Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk ho\ răk rblang 5 nău nso\ng kơl mpeh nău khlay [ư tơm bah Câu lạc bộ Lý luận mom tâm nău râng rlăch dun ăp nău choh chôl nkoch nklă tih djơh tâm mạng xã hội; Nău khlay [ư tơm bah druh ndăm tâm trong mât njrăng jâng nsing bah Đảng; Mom ndăm đah pah kan rdâng lơh, rlăch ndăng ăp nău nchoh nklă, tih djơh bah ăp phu\ng rlăng…Rgum nchră ăp Câu lạc bộ Lý luận mom lah ntu\k mom ndăm dơi mpơl nău m^n, uănh năl êng bah he đah ăp nkô| nău gay băl mom uănh khlay a[aơ; ăp nău kan chính trị- rêh jêng kon nu^h tâm dak n’hanh dak bah dih ntoh lư; ăp nkô| nău ân ndơ\ luh đah mpôl kan Đoàn - Hội - Đội tâm rơh a[aơ…

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng